is toegevoegd aan je favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Totaal ; Aantal Aantal Bijslag

Gemeentelijk Totaal uitkeering I Werk- Werklooze over

Fonds te Bijslag. yereenigjngen. loozen. dagen. maand.

Amsterdam. . /751.2s! ƒ1066.825 1 138' 1885 December'08

Arnhem . . . , 43.96 „ 70.06 15 131 j April '09

Delft ..... 10.50 „ 12.— 3 18 „ »

's-Gravenhage . „409.50 * 411.— 59 ; 824 j Maart „

Groningen . *. n 8.50 „ 15.— 1 17 April „

Haarlem . . . „ 28.— „ 37.40 6 71 » » Hilversum . . — —

Leiden. ...» 14.10i „ 18.90 3 35 : „ «

Nijmegen. . . » 10.10 » 16.60 4 22 „ »

Utrecht . . . „ 54.45 * 90.75 12 ^ 163 » *

Zaandam. . . | „ 6.—j * 10.— j 1 12 „ »

De uitgaven voor dit doel zullen in de toelcomst, wanneer alle fondsen in werking zijn getreden, zeker belangrijk toenemen. Thans zijn op de begrooting voor 1909 daarop uitgetrokken:

te Amsterdam / 7000,

te Haarlem 2250, enz.

Op andere begrootingen komen nog eenige bedragen voor voor de stichting en in werking treding der fondsen, doch deze kunnen niet bijdragen tot het vormen van het beeld, welke financieele offers de gemeenten zich voor dit doel getroosten.

Het ministerie De Meester had blijkbaar de overtuiging, een overtuiging, die zeker elke staathuishoudkundige terstond zal begrijpen, dat de voorziening in de werkloosheid niet alleen een gemeente-, maar ook een rijksbelang is. Minister V eegens diende een wetsontwerp in, waarbij voorgesteld werd aan vereenigingen, die subsidies verstrekken aan een gemeentefonds, de helft dier bedragen uit de Rijkskas terug te geven. Tevens stelde het ontwerp daarvoor al ƒ6000 ter beschikking. Bij het optreden van het tegenwoordig ministerie is dit wetsontwerp gehandhaafd, zoodat verwacht mag worden, dat het eerlang tot wet zal worden verheven. Het bedrag van ƒ6000 zal intusschen niet toereikend blijken.

Volledigheidshalve volgt hier een opgaaf van de gemeenten, waar een fonds gesticht is, dat reeds werkt of eerlang zijn werkzaamheden zal aanvangen: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem,

16