is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de nog bewaard gebleven zilveren zcgelstempels van beide laatstgenoemde personen.

uit rouwborden en kwartierborden eertijds aanwezig in kerken teSt. Oedenrode, Megen, Schijndel en Nijmegen.

uit de acte van wapenbevestiging aan Jonker Prouningh van Deventer, welke acte versierd is met de wapens zijner 16 kwartieren, waaronder ook dat van E m erentiana Wijnants van R e sa n t, (zie daar ter plaatse), uit grafsteenen te Tiel en te Tongerloo; en uit familie-papieren, berustende onder steller dezes. Het wapen der familie is derhalve zeer oud.

In de provincie Utrecht, te Utrecht, de Bildt, Ysselstein en Neerlangbroek is een geslacht (of zijn verschillende geslachten) van Re sant gevestigd geweest. De genealogie ervan is fragmentarisch samengesteld door schrijver dezes; zij begint met een zekeren Otto van Rosant en loopt van omstreeks 1450 tot omstreeks 1830, in welken tijd ongeveer dit geslacht uitstierf.

Deze genealogie is hier niet opgenomen, omdat samenhang met het hier te behandelen geslacht nimmer bleek.

Het Utrechtsche geslacht van Resant zat tusschen 1500 en 1600 in de regeering der stad Utrecht en beleed tot het einde van de 18e eeuw gedeeltelijk den Hervormden, gedeeltelijk den Roomsch-Kathoiieken godsdienst.

Volgens Wapenkaarten, aanwezig op het Rijksarchief te Utrecht, voerde een Utrechtsch geslacht van Rozande:in rood een gouden schildje, vergezeld van drie zilveren leliën, de ondereinden gewend naar het schildje, engeplaatsttwee in het schildhoofd en één in de schildvoet.

Blijkens de manuscript-aanteekenin-

V(van^Rcsantj gen van den bekenden en betrouwbaren

') Zie: Grand Théatre Sacré du Duché de Brabant door Butkens. II, 2, 79, 84, 130; J. T h. de Raadt. Grafschriften en Wapens in Noord-Brabantsche kerken, blz. 252, 266, 425.