is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Algemeene Gegevens.

§ 1.

|$p-g^|e oudste schepenregisters van Tiel beginnen met ïjlj §53j) 1431, en loopen van 1458 af, met enkele lacunen van één of twee jaren, onafgebroken door.

Deze registers bestaan uit: a. registers, waaringeloftesignaten, transport-acten enz.; b. die, waarin de rechtspraak van schepenen over burgers der stad (gerichtssignaten of burgergedingen) en c. die, waarin de rechtspraak van schepenen tusschen burgers en vreemdelingen (vreemdgedingsigna ten).

Het oudste trouwboek (Herv.) van Tiel begint met 1585, het oudste doopboek (Herv.) met 1626.

§ 2. De regeering van Tiel bestond van omstreeks 1410 af, tot 1796 uit twee burgemeesters en zeven schepenen.

Van schepenen vindt men reeds gewag gemaakt te Tiel in 1174.

De regeering werd ieder jaar op 1 Januari verzet.

De schepenen van 'Piel waren tevens heemraden van de Waal- en Lingedijken.

De ambtenaar, die eertijds namens den Hertog het krijgs- en rechterlijk gezag uitoefende en het bestuur over de geldmiddelen had, heette te Tiel de Richter, ook wel de Schout (Scho/tis).

De magistraat had één secretaris.

Over den regeeringsvorm enz. wordt overigens verwezen naar Mr. E. D. Rink. Beschrijving der Stad Tiel, 1836; blz. 246 e. v.

§ 3. Zandwijk strekte zich uit van over de Linge tot in de stad Tiel. Kerkelijk waren Tiel en Zandwijk één (kerkelijke Herv.) gemeente.