is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huwt J)

Helena (Lijnke) > dochter van

4. Paulus Wijnants van Resant.

± 1550—1589. (Zie blz. 59).

5. Marten Wijnants.

± 1551—?. (Zie blz. 65).

6. Jan Wijnants.

± 1552—? (Zie blz. 67).

7. Wijnant Wijnants.

Geboren Overleden

8. Adriaan Wijnants. 2) (Zie blz. 69).

± 1 555—?

') Dit maak ik op uit een doopacte van de St. Catharinakerk te 's-Hertogenbosch d.d. 5 Sept. 1573 luidende: (gedoopt) „Jan, filius : „Andries Janss (Spagnool); get. Hendrik filius J e„ronimus Wijnants en Lijnke Hendriks huisvr."

Hij moet na 6 Aug. 1587 zijn overleden, want op dien dag was hij nog getuige bij den doop van een kind van zijn broeder Jan. (Zie aldaar).

) Dit is niet bewezen. Waarschijnlijk zelfs behoort hij niet hier te worden aangesloten.

Het is zeer lastig uit de tallooze personen, die met den naam Wijnants tusschen 15ü5 en 1640 in de verschillende soorten van doop- en trouwboeken te 's-Hertogenbosch voorkomen, de leden van dezen tak te onderkennen, te meer omdat die veelal zonder den naam „van Resant" zijn ingeschreven. Er leefden nog verschillende andere families W ij n a n t s te 's-Hertogenbosch, o. a. de families Wijnants van Oer (ook O e r s, O e r I e) Wijnants van Geffen, Wijnants van Heusden, Wijnants van Bernagien enz., doch eveneens in die registers meestal voorkomende met den naam W ij n a n t s alleen. Veelal moet de verwantschap uitgemaakt worden uit de namen van degenen, die doopheffers waren; in ieder geval is het niet uitgesloten, dat in dezen tijd eenige leden van dezen tak over het hoofd zijn gezien, terwijl van enkele anderen niet vast staat, of zij wel tot dezen tak behooren. Gelukkig dat de Latijnsche acten in de oudere kerkelijke registers van 's-Bosch meestal zeer uitvoerig zijn. Daartegenover staat weer het groot aantal lacunen in de series dier registers.