is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kinderen :

Uit het eerste huwelijk:

1. Paulus Wijnants van Resant.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 23 Juli 1618.') Overleden tusschen 1659 en 1667.

^ Hij was, blijkens de in Bijlage M vermelde acten, priester.

2. Josina Wijnants van Resant

Gedoopt te s-Hertogenbosch 20 November 161() 3) Overleden te na 16g5 S)

Huwt te in 1*4?^

Fran^oi's Wonders, zoon van Johan Wonders en van Elisabeth Abrahami.

Geboren

Overleden tusschen 1671 en 1676. Uit dit huwelijk sproten kinderen. 5)

Franco is Wonders woonde te Schijndel.

„W ij n a n d s, transport van haar regt als naaste vrinden (d. i. „bloedverwanten) competerende tot de collatie en administratie van de Fundatie van H e s t e r van G r i n s v e n aan G e„r a rd Tielemanen desselfs kinderen met verklaring van desselfs „bloedverwantschap, 22 October 1653."

') Doopboek St. Jan, dl. 1616-1620: „Paulus filius P a u„lusWijnans et Joha nna; susc. H i ë r o n i m u s W ij n a n t s „ex nomine Theodorus van Bercle, Josina Wels ut „Barbara W ij n a n t s."

') idem, dl. id.: „J o s ij n k e, filia Pauwels Wijnants et „J enneke; susc. Pauwels Adriaensex nomine A d r i a e n „W ijnans et Henrike van Castere n."

") in Schepenacten van 's-H ertogenbosch van Juni 1681 en van 26 Maart 1685 komt zij nog voor. In laatstbedoelde acte (reg. no. 478, fol 20) koopt zij het vruchtgebruik van een huis in de Ortenstraat als : „J o s i n a van R o s a n d t, weduwe Fran„c h o y s Wonders soo tot haren behoef als ten behoef van „L u c r e t i a van S t r ij p wed. Matheus Weynants van Resandt (van blz. ). (Zie de schrijfwijzen van den naam).

4) Hun huwelijks-contract d.d. 16 Juli 1642 berust onder de stukken op het Prov. Gen. van K. en W. te 's-Bosch.

) O. a.: Johannes Wonders, ged. 's-Hertogenbosch 24 Juni 1643; Petrus Wonders, geb. te 's-Hertogenbosch 15 Febr. 1647 priester, overl. in het klooster te Velp (N.Rr.) 23 Oct. 1705. (Zie Taxandria, 1903, blz. 49), Elisabeth Maria Wonders,