Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voering der wet. Toen in de maand April de commissie tot wering van schoolverzuim haar taak begon, liet alles zich schoon aanzien en het willekeurig verzuim daalde tot 0.6 0.5 ja 0.3 procent, terwijl het in de voorafgaande maanden 1.6, 1.1 a 2 had bedragen. Toen nu echter begon te blijken, dat het met de vervolgingen zulk een vaart niet liep, steeg het cijfer gaandeweg en bereikte in de maanden October en November 2, in December 2.2 procent. Waarlijk, indien de wet niet krachtiger wordt uitgevoerd, doet zij meer kwaad dan goed.

Met een tweetal verklaringen van hoofden van bijzondere scholen te Hilversum, overgenomen uit het eerste jaarverslag der commissie tot wering van schoolverzuim te Hilversum, moge dit hoofdstuk eindigen.

Het hoofd eener school met den Bijbel zegt daarin:

„Als vrucht van het werken der Leerplichtwet zouden wij, om billijk te zijn, moeten wijzen op : le het bezoeken der school op de Zaterdagmorgenuren, wat vroeger veel te wencellen overliet; 2e het mindere verzuim van enkelen, die vioeger steeds tot de vaste klanten behoorden; 3e het langer op de school blijven der meisjes, waarvan velen vroeger op 11-, ja sommigen op 10-jarigen leeftijd de school verlieten. Dit laatste is mij sterk opgevallen bij de telling der leerlingen bij den aanvang des jaars, waaruit mij bleek, dat het aantal meisjes grooter was dan dat der jongens, 'wat mij nog nooit was voorgekomen. Dat dit alles én het onderwijs én den leerlingen ten goede moet komen, behoeft geen betoog."

En het hoofd eener E. K. stichting laat zich aldus uit: „Sedert de invoering der Leerplichtwet bezoeken de kinderen veel trouwer de school, we hebben echter nog te veel over verzuim te klagen. Het voorbeeld van enkele onwilligen, die zoo lang ongestraft verzuimen, werkt vooral slecht op de overige leerlingen."

ABSOLUUT VERZUIM.

Dat ook het absoluut verzuim afgenomen is, kan blijken : lo. uit een vergelijking van de toename der schoolbevolking; 2o.uit de antwoorden op de vragen 2 en 17.

Sluiten