is toegevoegd aan uw favorieten.

In dagen van strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

Wer lieilot die Sihmcrzen dess, dcm Balsani 7.11 Gift ward? Der sieli Mensehenhass ans der Fiillc der Licbc trank?

Krst veraclitet, nnn ein Verüchter, zehrt er heimlich auf Seinen cignen Werth in ungcniigender Selbstsucht.

GOETIIE.

Reinout, had gelijk, de golven waren ontboeid en de vloed van tegenstand rees al hooger en hooger.

V rooi ijk weerklonk nog in de eerste weken na het smeekschrift de spotlach der edelen als zij elkander in hun bedelaarsgewaad ontmoetten, maar langzamerhand verstomde die klank, en een onrustige blik kwam in de oogen die op zulk een dracht vielen; een bang voorgevoel, dat de rol, welke hun scherts had gekozen, in zeer bittere waarheid veranderen kon, maakte zich van hen meester, want de omstandigheden namen een geheel anderen keer, dan waarop zij gerekend hadden. Mocht de landvoogdes, bij al haar tegenzin, uit nog grooteren angst tot toegeeflijkheid te bewegen geweest zijn, in Spanje overwon de toorn om hun stoutheid elke vrees voor hun macht. Koning Filips was diep verontwaardigd bij de gedachte, dat zijn ontevreden adel hem zou dwingen, en bij zijn afschuw voor het woord «godsdienstvrijheid" voegde zich nog zijn huivering voor het daaraan verbonden begrip «volksrechten . Hij wilde niet toegeven, «wees strenger," klonk onveranderlijk zijn antwoord op de dringende vragen waarmee zijn zuster hem bestormde, vragen die zij tevergeefs met den raad tot zachter gedrag hoopte beantwoord te zien, dat ieder, en ook zij, als noodig erkende. Arme Margareta! haar toestand bij die brieven was moeielijk.

Reinout oordeelde naar waarheid; zij had bij de aanneming \an het smeekschrift alles gedaan, behalve datgene wat zij had moeten doen; maar was er voor haar handelwijze niet veel verontschuldiging