Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lezing uit het Boek der Wijsheid

Dan zullen de rechtvaardigen, enz., zie bladz. 697.

Alleluja, alleluja. £. Justus ut palma florébit : sicut cedrus Libani multiplicabitur. Alleluja, y. Justus germinabit sicut lilium, et florébit in aetérnum ante Dóminum. Alleluja.

Alleluja, alleluja, J\ De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom : als een cederboom van den Libanon zal hij groeien (in deugden en goede werken). Alleluja. y. De rechtvaardige zal opschieten als de lelie en in eeuwigheid bloeien voor den Heer. Alleluja.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Mattheüs

Joannes, een der zonen van Zebedeüs, heeft den kelk van lijden gedronken.

In dien tijd: Kwam de moeder der zonen van Zebedeüs met hare zonen bij Jesus, Hem aanbiddende en iets van Hem verzoekende. Hij sprak tot haar : Wat wilt gij ? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijne twee zonen in uw rijk mogen zitten : de eene aan uwe rechter- de andere aan uwe linkerhand. Jesus antwoordende sprak: Gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij den kelk drinken, dien Ik drinken zal ? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Hij sprak tot hen : Mijnen kelk zult gij wel drinken : doch te zitten aan

Sluiten