Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden voor «Je rechten der geneeskundigen, het ook op onzen weg ligt de verplichtingen * S»™1- De praktijk der Ongevallenwet heeft geleerd dat ook de geneeskundigen individueel met zdd hoog staan, dat ie veel vrijheid kon worden gelaten. Er is geen roden

met meer onder de °°Sen 46 Het is dus gewenscht, dat ook van medische zode worde

rrr"6 klachten 0ver een «eneeskundige, hetzij door een verzekerde, netzg door het Bestuur van een kas, kunnen worden berecht

d» ^ Afdeeling Bottenl>ra en °- «ordeolt het natuurlijk denkbaar, dat om een of andere reden ae öesturen van de dietnctsziekenkassen het niet meer wenschelijk achten met een arts verder samen te werken, of dat kwesties tusschen medicus en patiënt ontstaan. Zulke die zich met zoo vaak zullen voordoen, nu het Bestuur van de ziekenkassen zal berusten'

b« een ambtenaar-directeur-administrateur als Voorzitter en daarnaast een Baad van Toezicht gelijke deelen uit werkgevers en verzekerden aan den eenen kant en geneesheeren en' apothekers aan den anderen kant samengesteld, zulke geschillen dan, moeten niet onmiddellijk als zijnde van te intiemen aard, voor den gewonen rechter gebracht worden, maar allereerst moeten deze geschillen worden onderzocht en beslecht door den R. v. T, daarna door een nog in te stellen scheidsgerecht, waarvoor uitstekend zonden kunnen dienen, zooals het praeadvies

" aange6, Kad6n VSD B9r°ep V°°r de 0n8evallenwet, löits deze met vertegenrechterT ™ geneeskundigen stand aangevuld worden, en daarna eerst door den

r™^ .Afdeehng T,re,,te ~t een oplossing, waarbij geschillen tusschen patiënten en fondsen ter eenre en deskundigen ter anderer zijde worden beslecht.

.™EVfWi18 Utreeht acht ZiCh niet comPeteDt °m over de door het Hoofdbestuur rfvlst riten (b,etreff'nde art' 220) een 00ldeel uit to sPreke", m^nt aan

2 r6g ^ d6D eI"h te m°eten 8t6llen' ^ ^

*

De Afdeehng de Techt en O. kan de meening van het H. B. S. omtrent de wijze, waarop

geschillen zouden kunnen worden opgelost, niet direkt onderschrijven. Zjj geeft echter geen motiveering van haar meening.

beroet bV^n Wal1'l!be^e,, vindt ln de in uitzicht gestelde afschaffing van de raden van sTuZh h - , Ongevallenwet een duidelijke aanwijzing, dat de wetgever de geschillen uitsluitend bi] den burgerleken rechter wenscht onder te brengen, ofschoon de geschillen naar

un aaid volstrekt met bij dien ambtenaar te huis behooren, en de beslissing veel te lang op zich zal laten wachten. ë

De Afdeeling Zutphen en O. meent dat in de bepalingen omtrent de beslissing van geschillen

de belangen der medici ten eenenmale verwaarloosd zijn. Be Afdeeling zou het verkieselijker

inden, indien art. 220 bepaalde dat een geschil in eerste instantie door een scheidsgerecht

eoordeeld werd, en oordeelt dat dan eveneens de medicus op dat scheidsgerecht een beroep

moest kunnen doen in voorkomende gevallen; maar in elk geval zou in dit artikel ook de

medicus het recht moeten kunnen vinden om eventueel klachten aan den burgerlijken rechter te onderwerpen.

De Afdeeling Zeeuwsch-Vlaanderen W.-D. wil ook geschillen met en tusschen deskundigen geregeld zien. °

deskundigen iilv\ ï Z0°V mogel«k onpartydige commissiën, staande boven leden en deskundigen, bp welke voorkomende klachten kunnen worden onderzocht, ingesteld worden Rannort Ziekenfondsen in Nederland van de M«. tot Nut van 't Algemeen 1895 bladz. 74 **

Sluiten