Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen by elk vervoer van lijders of overledenen aan eene besmettelijke ziekte en by elk vervoer van besmette of van besmetting verdachte voorwerpen.

De formulieren der modellen en verklaringen bedoeld in art. 2, 3, 7 en 9 zijn voor de geneeskundigen op hunne aanvraag b\j de gemeentebesturen voor Rijksrekening kosteloos verkrijgbaar.

Art. 18.

In gemeenten, die ingevolge art. 2 der wet regelende het Geneeskundig Staatstoezicht eene gezondheidscommissie hebben, komen de kosten van ontsmetting ten laste der gemeenten, die echter uit 's Ryks schatkist eene tegemoetkoming ontvangen in de jaarlyksche onkosten van haren ontsmettingsdienst.

Deze is aldaar geplaatst onder het toezicht van den voorzitter der gezondheidscommissie.

In gemeenten, waar geene gezondheidscommissie is, komen de kosten van ontsmetting ten laste van het Rijk, doch wordt door de gemeente voor elke ontsmetting eene vergoeding aan 's Rijks schatkist betaald, naar een door Ons vast te stellen tarief. De Rijksontsmettingsdienst staat onder het toezicht der geneeskundige inspecteurs of van de door hen daarmede belaste plaatsvervangende inspecteurs.

Art. 19.

Indien naar het oordeel van hem, die met het toezicht op den ontsmettingsdienst is belast, eenig aan ontsmetting te onderwerpen voorwerp daardoor zijne waarde geheel zou verliezen , of de kosten der ontsmetting die waarde zouden overtreffen , is de burgemeester bevoegd zoodanig voorwerp te doen vernietigen, tenzij de eigenaar zich voor de kosten der ontsmetting aansprakelijk stelt.

Schadeloosstelling wegens vernietiging van bovenbedoelde voorwerpen of wegens voortdurende of tijdelijke onbruikbaarmaking van voorwerpen door de ontsmetting kan niet worden gevorderd; doch wordt door Ons, indien blijkens eene verklaring van den geneeskundigen inspecteur de billijkheid dit eischt, tot een bedrag van hoogstens twee derden der veroorzaakte schade verleend uit 's Rijks schatkist.

Art. 20.

De burgemeester, alleen of vergezeld van de door hem daartoe noodig gekeurde en aangewezen personen, is bevoegd de woningen der ingezetenen huns ondanks tusschen zons- op- en ondergang binnen te treden ter uitvoering van de bepalingen dezer wet of van de krachtens deze wet uitgevaardigde besluiten.

De ambtenaren en beambten van den ontsmettingsdienst hebben, mits voorzien van een bevelschrift van den burgemeester, gelijke bevoegdheid ter uitvoering der ingevolge deze wet voorgeschreven ontsmettingsmaatregelen.

Art. 21.

Indien naar het oordeel van den geneeskundigen inspecteur door een burgemeester of door het bestuur van eene tot zijnen dienstkring behoorende gemeente niet of niet naar behooren wordt medegewerkt tot uitvoering dezer wet, geeft hij aan dezen, onder aanhaling van dit wetsartikel, schriftelijk zijn advies omtrent de door hem noodig gekeurde maatregelen, met vermelding van den termijn, binnen welken deze zouden moeten worden uitgevoerd. Yan dit advies zendt de geneeskundige inspecteur te gelijkertijd een afschrift aau Onzen Commissaris in de provincie. Zoo spoedig mogelijk, uiterlijk terstond na afloop van den termijn door den geneeskundigen inspecteur

Sluiten