Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om de aangegeven redenen. Alleen over de voorbereiding nog iets.

Ge zijt het natuurlijk met me eens, dat wie zoo knap is, dat hij zich niet voorbereidt voor iets eenvoudigs als een les op de Zondagsschool, liever geen Zondagsschool-onderwijzer(es) moet zijn, want dergelijke knappe menschen kunnen moeilijker en beter werk vinden. Wij hebben meelde eenvoudige lieden noodig, die een Zondagsschoolles niet Jicht tellen, doch,_ eerbied hebbende voor iets zoo fijns en moois als het kind en de verantwoordelijkheid van dit deel der opvoeding gevoelende, telkens behoefte hebben om biddende te werken aan de voorbereiding van het onderwijs, dat zij zullen geven. Dat zijn, op ons gebied, de nederigen, aan wie God genade wil verleenen.

. Deze algemeene stelling vindt een bijzondere toepassing op het O. T. lo om de moeilijkheid der taal. Het Hebreeuwsch heeft in onze statenvertaling zijn sporen achtergelaten, en wie deze taal niet machtig is, zal nog wel eens genoodzaakt worden b. v. de kantteekeningen op te slaan, of_ een of andere verklaring, wil hij geen gevaar loopen dingen te vertellen die onjuist of onbegrijpelijk zijn 2o_om de verhoudingen van het maatschappelijke leven welke in het O. T. zoo gansch anders zijn dan bij ons, en derhalve eenige studie van Oostersche gebruiken en zeden eischen alsmede van de aardrijkskunde, de flora en fauna van Palestina enz. kortom van de Bijbelsche oudheidkunde. Wie zelf deze dingen niet goed weet, kan ze nooit den kinderen duidelijk maken en zal hun valsche begrippen bijbrengen. 3o om het eigenaardig karakter van het O. 1- waarover we gesproken hebben, en dat voor elke les opnieuw moet worden ingedacht, niet het minst opdat men de verhouding tusschen het Oude en het Nieuwe Verbond goed begrijpe, de beteekenis der typen zich inenke, en ]'n _ de veelheid der boomen het bosch leere zien. Gelukkig geeft onze tijd vele hulpmiddelen, die het voor 't onderwijzend personeel gemakkelijk maken deze_ studie te verrichten. Behalve de toelichtingen op speciale roosters noemen we in 't algemeen het prachtige nog te weinig bekende en gewaardeerde werk van Ds. J. van Andel: „Handleiding bij de beoefening der gewijde geschiedenis," dat vooral voor de algemeene beschouwingen zulke voortreffelijke lijnen trekt, en Stock's beroemd

Sluiten