Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongelieden in het Hery. Kerkgen. geen plaats zouden kunnen verkrijgen. Vandaar, dat dit Seminarie een zeer kortstondig bestaan had.

Dr. Schwartz heeft in den strijd tegen de onrechtzinnigheid zich niet onbetuigd gelaten. In zijn blad „De Heraut" getuigde hij van 1850 af tegen de Groninger richting.

7. Trad in dit tijdperk niet een man op, wiens naam afzonderlijke bespreking var dient ?

Ja. Hermanus Wilhelmus Witteveen, die om zijne getrouwheid in de uitoefening der kerkelijke tucht in 1859 door het Classicaal Bestuur van Harderwijk werd geschorst en daarna afgezet.

Witteveen, geboren 1849 te Oosthem, diende eerst zes jaren bij het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk, waarbij hij onderofficier werd. Na dien tijd ging hij studeeren en werd 20 Juni 1846 bevestigd te Ermeloo op de Yeluwe. Om zijne handhaving van de kerkelijke tucht op den koster der gemeente werd hij kerkelijk behandeld door het Classicaal Bestuur van Harderwijk en daarna afgezet door het Provinciaal Kerkbestuur van Arnhem. Door militaire macht van den predikstoel geweerd, predikte hij in de pastorie, welke hij echter na zijne afzetting ook verlaten moest. Hij is altoos te Ermeloo gebleven.

Een groot deel der gemeente volgde den afgezetten leeraar. De gemeente te Ermeloo heeft zich voornamelijk geopenbaard als zendingsgemeente. Er werd later eene zendingskerk gebouwd, benevens een zendingshuis voo r de opleiding van jongelingen tot zendeling. Daarenboven werd een huis van barmhartigheid gesticht.

Witteveen behoorde tot de Christelijke vrienden. Later heeft hij vrije kerken gesticht, die zich voor een gedeelte vereenigden met de vrije kerken van Ds. De Liefde.

Hij overleed in 1884 te Ermeloo en is aldaar begraven.

8. Werd er aan de andere Universiteiten geen beter onderricht gegeven dan aan de Groningsche ?

Aan de Leidsche Hoogeschool was het nog erger gesteld. Daar trad in 1843 professor J. H. Scholten op, de grondlegger van de moderne richting.

Scholten, geboren te Vleuten 1811, was leerling van de

Sluiten