is toegevoegd aan uw favorieten.

Een woord van antwoord op vele brieven, betreffende mijne afscheiding van de Christelijke Afgescheidene gemeente, de weigering van den eed voor de regtbank, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem te spreken, daar mijn eigen mond hem gelasterd had. en ik zelf van mijner jeugd aan bijna niets dan kwaad van hem vernomen had, dat heeft wat in ; maar niets kon mij weerhouden en ik kan u zeggen, zijne prediking deed mijn hart goed, er begon iets in mij te leven, dat lang gesmoord en ten ondergedrukt was, door de kracht der leugen, des vooroordeels en der ergernis des kruises, die helaas! onder de vromen dezer dagen niet verzwakt is. Gelijk de profeten en heiligen van de vroegste tijden af, gelijk Jezus en Zijne Apostelen van de Fariseeuwsche Joden en Christenen meest te lijden hadden, alzoo ook nu, die van niets willen weten dan van Christus en dien Gekruist. Om kort te gaan, dit leidde mij om nader met dien man in kennis te komen en ik kan u verzekeren dat ik én in leer én in wandel vond wat ik gelijk boven gezegd zoolang te vergeefs gezocht had; in dat verachte Nazareth vond ik een arm volk, door de wereldvromen veracht, ja uitgespogen , maar ik ge. vóelde mij goed, ja, ik behoorde te huis, onder die uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel, mijne ziel is er meermalen gezegend, ja rijkelijk gezegend geworden. Nu ben ik geen volger van Bekker, want ik woon te Alkmaar gelijk gij weet, maai' woonde ik te Amsterdam, gij zoudt mij geregeld vinden kunnen waar den hongerigen het ware levensbrood wordt gegeven, maar ook de huichelaar en letterwijze naamchristen wordt ontbloot en in zijne naaktheid ten toon gesteld, zóó dat slechts Gods almagtige genadekracht hem er houden kan.

Nu vraag ik niet naar Bekkers antecedenten en gij zoudt evenmin gaarne willen ik naar de u^e vroeg, ik heb er geen behoefte aan om te weten wie Bekker geweest is, dan alleen om des te meer de alles overwinnende almagtige genade Gods groot te maken en op te merken, dat

3