is toegevoegd aan uw favorieten.

De heilzame raad tot onderhoud van het leven, of De voedende Jozef, als de behouder des levens van een groot volk; naar aanleiding van Gen. XLI: 55b

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liun schenken zal. Ja, zulk een, in Wien de volheid en algenoegzaamheid woont, voor ziel en ligchaam. Zoo roept Hij hun toe: o, alle gij einden der aarde! wendt u naar Mij loe, en wordt behouden, want Ilc ben God, en niemand meer. Doeh wie zyn er onder ulieden, welke hunne 7.ielen bij het leven niet meer kunnen behouden, en die met de hongerige Egyptenaren biddend roepen : geef ons brood , myn heer! want waarom zouden wij sterven? O, M. H.! ik behoef niet te twijfelen, of velen , ja de meesten uwer zullen zich niet onder dat getal bevinden, waarvan jezus zegt: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de yeregtigheid, Matth. Y: 6, maar integendeel walgen van de hemelsche zielespys, die jezus verworven heeft. Ware Egyptenaren, die een gruwel hebben van dien Hebreeuwschen man jezus. Ja, voor wien Hij een spot geworden is. Dezulken, welke wenschen zouden, dat er maar nooit van Hem gesproken wierd, die er niet van mogen hooren, noch in hun huis, noch onder hunne betrekkingen, ja, het naauwelijks kunnen verdragen in de kerk. Zulken, die nog leven in den overvloed van hunne zondige bedryven. En niettegenstaande gij het weet, en het u niet onbekend is, dat er een eeuwige hongersnood zal komen, zoo bekreunt gij u daarover weinig, en zegt met uwe daden: laat ons eten en drinken, want morgen sterven wy. Ongelukkigen! weet gij niet, dat het vreeselijk zal zijn, te vallen in de handen van den levenden God ! die u hier laat roepen: wendt u naar Mij , maar gij weigert te hooren. Zal Hij niet lagchen met uwe vrees, en spotten met uw verderf! Bedenkt het toch, eer hel te laat is, want wat zullen u al die dingen baten, die gy zoo ernstig najaagt? Wat nuttigheid zullen zij u toebrengen in de ure des doods? Zal dan de wereld en de zonde u voor de eeuwigheid kunnen redden? Beseft het toch eens, welke dingen het zijn, waar gij hier naar hongert. Hel is immers niet naar de geregtigheid van jezus? O, neen! De een hongert naar rijkdom, schallen, eer en aanzien in de