is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede grondstelling'.

De e lectrische prikkel brengt de noodzakelijke afwisseling tusschen zamentrekking en uitzetting der spieren te weeg, zonder welke de voeding derzelve gewoonlijk snel en in hooge mate wordt gestoord. Daar deze daadzaak niet in twijfel kan worden getrokken, verwijzen wij ten dien opzigte slechts naar de waarnemingen van John Eeid, die wij in het tweede hoofdstuk van dit werk hebben medegedeeld.

Derde grondstelling.

De electrische prikkel veroorzaakt, door contractie der spieren te weeg te brengen en op die wijze de chemische omzetting, d. i. de oxydatie van de besta nddeelen der spieren sneller te doen plaats gr ij pen, eenen vermeerderden toevoer van slagaderlijk bloed naar het weefsel deispieren, wat uit de temperatuur 3 verhooging en de toename in volumen van de gegalvaniseerde deelen blijkt, en verhoogt alzoo de voeding der spieren.

Voor deze grondstelling is reeds in het tweede boek van dit werk het bewijs geleverd.

Résumé: de geneeskracht van het galvanisme in paralytische toestanden bestaat alzoo daarin, dat de electrische prikkel aan de kleinste deeltjes der zenuwen en der spieren hunne bewegelijkheid hergeeft, en dat hij contractie van en vermeerderden toevoer van slagaderlijk bloed naar de verlamde spieren veroorzaakt.

Thans blijft ons over te bepalen, welke soort van electriciteit men bij bepaalde vormen van verlamming heeft aan te wenden, de rigting waarin men den stroom door de verlamde deelen moet laten gaan, de sterkte van den stroom en den duur der zittingen. Wat de soort der electriciteit aangaat, die men bij bepaalde vormen van verlamming heeft aan te wenden, is het klaar, dat men daarbij acht heeft te geven op de electro-physiologische wet, die het eerst door Du Bois-Eeymond is aangetoond, dat name-