is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen tegen de verloskundige tabellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pogingen tot verlossing had aangewend, om daardoor het leven der barende te redden. Doch hoe ligt kan het gebeuren , dat eene minder bekwame vroedvrouw, of zelfs eene buurvrouw met den bijstand bij de bevalling is belast, en deze het gevaar eerst ontdekt, v\ anneer alleen spoedig aangewende hulp nog redden kan ! Eindelijk komt de vroedmeester, die niet zelden van eene verwijderde plaats moet worden ontboden en die belaas! te laat geroepen is , en nog slechts tijdig genoeg, om er getuige van te zijn , dat eenige stuipjes, voorteekenen van den naderenden dood , de lvM ijnende levensvlam uitblusschen. Zal hij hier den dood der vrouw door aangewend geweld nog eenige minuten verhaasten? Zulks mag hij niet om zijn eigen goeden naams wille, zulks mag hü met om niet noodeloos het gevoel der bloedverwanten en omstanders geweld aan te doen.

Past deze beide gevallen op de tabelle toe en terstond zal het gebrekkige van deze in het oog vallen. Zij heeft kolommen voor den aard der verlossing (welke in de voorgestelde gevallen niet dan na den dood der vrouw kan worden volbragt), voor den aard der vlagen, voor den ongelukkigen afloop en voor de oorzaken des doods, maar te vergeefsch zoekt men naar eene plaats, waar de redenen moeten worden vermeld, die den verloskundigen hebben belet tot eenen meer gunstigen uitslag medetewerken. De beoordeelaar leert het te naauwe bekken, de voorliggende moederkoek, de hevige bloedvliet en welke oorzaken er ook bij de vrouw mogen beslaan,