is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tak der arteria pulmonalis treedt plotseling heftige benauwd heid op, waarbij de dood snel kan volgen.

Verstopping van een kleineren tak geeft aanleiding tot een haemorrhagisch infarkt, tenzij er voldoende anastomosen tusschen long- en bronchiaalslagaderen bestaan.

Plotseling ontstaan cyanose, pijn, koude rillingen, een beklemd gevoel op de borst, kortademigheid, hoesten en opgeven; de sputa bestaan uit donker bloed, soms met slijm vermengd. Het opgeven van bloedige sputa, dat vaak eenige dagen en zelfs weken voortduurt, is het belangrijkste verschijnsel.

Bij een groot, peripheer gelegen infarkt vindt men bij het onderzoek op een bepaalde plaats, meestal in de rechter onderkwab, demping, bronchiaalademen, klinkende reutelgeruischen en pleuritisch wrijven.

De behandeling is oorzakelijk.

35. Longabsces.

Oorzaak. Een longabsces ontstaat gewoonlijk embolisch, meestal als onderdeel eener septico-pyaemie.

In zeldzame gevallen ontwikkelt zich een absces in aansluiting aan een bronchopneumonie, die in verettering overgaat.

Verschijnselen. Er is hooge koorts, die gewoonlijk met heftige koude rillingen gepaard gaat.

Het sputum bestaat voornamelijk uit etter en bevat verder weefselflarden, elastische vezels en etterkokken.

Bij het onderzoek der longen vindt men soms infiltratieof kaverneverschijnselen,

Bij septico-pyaemie zijn gewoonlijk menigvuldige, zeer kleine abscessen aanwezig, die alleen duidelijke klinische verschijnselen veroorzaken, wanneer ze heel talrijk zijn.

De afloop is meestal ongunstig; de behandeling is symptomatisch.

36. Longkanker.

Het ziektebeeld kan herinneren aan slepende bronchitis, longtuberculose of, wanneer drukverschijnselen op den voorgrond treden, aan een gezwel van het mediastinum.