is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTWOORD

We legden de laatste Hand aan deze Documentatie, begin September 1920 en stelden ze onmiddellijk aan den uitgever ter hand. Den Vrijdag 30en September bestelde de postbode ons het eerste pak drukproeven, en ^

het treurig nieuws van De Tière s schielijk afsterven: de goede vriend Nestor was niet meer van deze wereld sedert den 28en!

We vergeten nooit den pijnlijken dag, waarop ons, o, bittere tegenstelling! de /eüensbeschrijving en het doodsbericht van Roze Kate's schepper in eens ter hand werden gesteld !

Deze omstandigheid legt uit hoe het komt, dat in de eerste hoofdstukken van dit werk, over den levenden dramaturg De Tière wordt gesproken en de volgende van de treurige waarheid rekenirtg houden. We brachten aan onzen eersten tekst, daar waar zttll^s nog mogelijk was, enkele lichte wijzigingen en benuttigden, insgelijks talrijke artikels, die verschenen ter gelegenheid van De Tière's afsterven...

In afwachting, dat het aandenken van Belsama s schepper bestendigd wordt met het in brons gegoten borstbeeld van den gevierden dramaturg, op eene eereplaats te stellen in den Nationalen Vlaamschen Schouwburg, „te Brussel, hebben we eraan gehouden dit overzicht van zijne verdienstelijke tooneelgewrochten te laten verschijnen, met de vaste overtuiging, dat het bij alle rechtgeaarde Vlamingen op een goed onthaal zal mogen rekenen, opdat de dichter bij de intellectueele bevolking niet alleen bij name, maar ook door de alzijdige beoordeeling van zijne werken moge gekend zijn.

Dit is dan ook het hoofddoel van den schrijver geweest bij het aanleggen van het onderhavig werk.