is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlaamsch Conservatorium. Dat ook was een strijd van jaren waarin Sabbe vocht met woord en pen, tot in 1897 de zegepraa werd behaald. Men moet de stapels brieven inzien, welke Benoit aan Sabbe zond, om zich een juist denkbeeld te vormen van den grooten steun, dien Benoit bij dezen trouwste zijner vrienden vond. In dezen strijd was Sabbe niet alleen een verwekker van geestdrift, maar ook een kiesch bemiddelaar tusschen Benoit die zijnen woordvoerder de taak nu juist niet altijd gemakkelijk maakte, en minister L. de Bruyn, die de Antwerpsche muziekschool tot Conservatorium verhief. Sabbe hielp zijn vriend ook door de vertaling in het Fransch van enkele zijner werken, a. d. z. De Wereld in, Mijn Moederspraak e. a. Op zijn verzoek vertaa e hij ook in het Nederlandsch Hansel en Gretel van Humperdinck en Het Krekeltje van Goldmark voor de Vlaamsche Opera te Antwerpen. Later richtte hij aan de nagedachtenis van zijn vriend een onvergankelijk gedenkteeken op in zijn liefdevol, geestdn ïg boek: In memoriam, Peter Benoit, zijn leven, zijne merken en zijne] beteekenis (Gent, 1902). Heel veel inlichtingen over Sabbe s bemoeiingen in onze muzikale beweging zijn ook te putten uit de studie, die hij over zijn vriend Leo van Gheluwe (Maldeghem, 1897) schreef ter gelegenheid van diens jubileum als es uur er

der Brugsche Muziekschool.

De heerlijkste weldaad, die Sabbe aan zijn geliefd Brugge bewees, ligt in zijn reuzenaandeel in den langen strijd, die door deze stad gevoerd werd om, naar het plan ontworpen door Bon August de Maere, weer een verbinding met de zee te verkrijgen. In 1876 had ingenieur De Maere zijn plan opgevat. Toen hij aan Leo van Gheluwe vroeg wie te Brugge de geschiktste persoon was om de bevolking voor dit ontwerp te winnen, wees deze hem zijn vriend Sabbe aan. Op het einde van 1877 had een samenkomst plaats, waarop De Maere zijn denkbeelden aan Sabbe ontwikkelde en in hem van dat oogenblik af den onwankelbaarsten en geestdriftigsten bondgenoot vond. In 1878 scheef De Maere