is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon het doen: „De heer Sabbe was, van den beginne, een der vurigste aanhangers van het ontwerp van den heer De Maere. Met den blik, die hem eigen is, had hij al dadelijk gezien in welke mate de uitvoering van die plannen de herleving van BruSge zou kunnen bewerken. Hij was een der allereerste aan wie M. De Maere zijne gedachten daaromtrent mededeelde... De grootheid van het denkbeeld, de onberekenbare uitkomsten, die zijne verwezenlijking voor de bevolking en den rijkdom van Brugge moest hebben, sleepten hem mede; en, van dien oogenblik tot op den dag van heden, stond hij in de bres, gewapend met die krachtige pen, dat machtige woord en dien onafzienbaren scha van kennissen, die hem als volksredenaar en leider der onafhankelijke burgerij van Brugge een der eerste plaatsen hadden ingeruimd. - Ook maakte hij deel van al de kringen en vereenigingen, die achtereenvolgens tot verdediging der groote zaak werden ingericht — Reeds op den eersten Meeting van Maart 1878, voerde hij het woord, en zijne taal was zoo verheven, zoo vo vaderlandsliefde en gloed, dat de ontzaglijke menigte, die de zaal der Halle te klein had gemaakt, in eene oorverdoovende vervoering geraakte en als het ware zwoer de taak der verrijzenis van Brugge tot eene levenszaak voor de bevolking te maken. En dit gebeurde; want Brugge-Zeehaven had den doop van het volk ontvangen en was van dien oogenblik onder zijne bescherming geplaatst. - En zoo ging Sabbe voort. Dag aan dag was zijn geest op de ontwikkeling der grootsche onderneming gevestigd. Toen de lijdensgeschiedenis van Brugge-Zeehaven begon, in die donkere dagen, die zich ni.strekten van !878 tot .884, toen M de Maere in den schoot der beruchte Staatscommissie schier alleen, en slechts door twee medeleden geholpen, den strijd op leven en dood voeren moest tegen de ambtenaren der Regeen"§' die de meerderheid dier commissie uitmaakten, en, om redens i thans doen glimlachen en de schouders ophalen hetontwerp het slijk en in de millioenen wilden doen stikken, stond Sabbe