is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

HET LEVEN VAN WIESJE.

Inleiding.

Overmits levensgeschiedenissen een aangenaam en nuttig voedsel zijn voor den lezenden mensch, wordt hier de historie van Wies je medegedeeld. Dit levensverhaal is des te belangrijker, dewijl het tevens dat van ontelbare andere bewoonsters en bewoners van onze Noord-Hollandsche landouwen is. Wat de laatstgenoemden betreft, natuurlijk behoudens de verschillen, welke voortspruiten uit hun aanhoorigheid aan het andere geslacht dan dat van Wiesje.

Tenauwernood op te sommen zijn de voordeelen — zooals leerzaamheid en dergelijke —■, die aan de lectuur van levensbeschrijvingen zijn verbonden. Zoo verrijkt dan uw geest en vermeit uw gemoed aan dit tafereel van Wiesjes leven, o, mijn vrienden!