is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement van de Evangelisatie-Vereeniging te Soerabaja

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in te dienen. Het bestuur is verplicht binnen een maand hierop te antwoorden, tenzij het beslissing door de leden noodzakelijk acht; in welk geval iiet binnen twee maanden na de indiening een algemeene ledenvergadering bijeenroept, waarin het 't voorstel, van advies voorzien, aan de leden voorlegt.

Reglementswijzigingen.

Art. 15.

Wijzigingen in dit reglement kunnen worden voorgesteld door het bestuur, of wel door vijf leden gezamenlijk. De beslissing hierover geschiedt in een buitengewone ledenvergadering, nadat het voorstel tot wijziging, benevens het advies van het bestuur, minstens drie weken van te voren aan de leden is bekend gemaakt.

Beslissing kan niet plaats hebben, indien niet minstens twee-derde der te Soerabaja wonende leden ter vergadering aanwezig is en niet minstens drie-vierde der aanwezige leden zich voor de bedoelde wijziging verklaart.

Artikel twee mag niet gewijzigd worden.

Ontbinding der Vereeniging.

Art. 16.

De vereeniging kan niet ontbonden worden, zoo lang er nog drie leden gevonden worden, die zich eene verkiezing tot bestuurslid laten welgevallen.