is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen en jaartallen bij Van Rijsen's vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Wat erkenden de Arminianen? — 11. Hoe kregen zij den naam van Remonstranten? — 12. Wat deden de Gomaristen ? 13. Hoe waren de Staten van Holland gezind? — 14. Waarvoor ijverde het meerendeel der Remonstranten ook? —■ 15. Welke betcekenis kreeg Remonstrantsch ook? ■—16. Waarbij sloot de tegenpartij zich aan? — 17. Welke beteekenis kreeg Contra-Remonstrantsch nu? — 18. Wie waren de hoofden der partijen? — 19. Waardoor was Jacobus I Oldenbarnevelt vijandig? — 20. Waardoor Francois van Aerssen? —- 21. Waardoor was de vijandschap van Maurits ontstaan? —■ 22. Welke grief had Maurits bovendien? — 23. Waardoor vooral meende Maurits tegen Oldenbarnevelt te mogen zijn? — 24. Hoe konden de Remonstranten veroordeeld worden? — 25. Waarom verzette Holland zich daar tegen? — 26. Wanneer achtte de tegenpartij den tijd gekomen om door te tasten ?

— 27. Wat hield het besluit van Holland in? — 28. Waardoor was dit gevaarlijk? — 29. Welke besluiten namen de Statcn-Generaal ? — 30. Hoe werd het eerste uitgevoerd ? — •31. Welk besluit namen de Staten-Generaal nu? — 32. Wat werd eene week later bevolen? — 33. Welke verandering bracht de Prins in de regeering? — 34. Hoe werd over het lot der Loevensteinsche gevangenen beslist ? — 35. Hoe over Oldenbarnevelt? — 36. Hoe had hij het vaderland gediend?

— 37. Wat is te betreuren ? — 38. Hoe handelden en dachten Oldenbarnevelt en Maurits? — 39. Wat kon de eerste naar waarheid zeggen? — 40. Wat geschiedde op de Synode te Dordrecht ?

§ 21.

1. Hoe kregen wij de Oostindischc waren? — 2. Hoe kwam daarin verandering? •—- 3. Waartoe wekte dit de handelaars op? —■ .4. Hoe kon het vinden van den weg geen