is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven van Christus voor ons plaatsen en beproeven iets dergelijks voort te brengen. Hoe meer onze aandacht op Hem gevestigd is, hoe beter het ons zal gelukken. Wij moeten den blik daarvan niet afwenden, zelfs niet om op het voorbeeld van goede meuschen te staren. Hunne uitnemendheid is slechts eene onvolmaakte schets van het Goddelijk oorspronkelijke. Wanneer wij menschen tot ons voorbeeld nemen, dan loopen wij gevaar om zoowel hunne gebreken als hunne deugden na te volgen. Laat ons dus liever dadelijk op den Meester zeiven zien. Laat ons doen gelijk Hij deed, en laat ons ingeval van twijfel bedenken, hoe Hij waarschijnlijk zou gehandeld hebben, indien Hij in onze omstandigheden geweest ware. Het is een verheven doel, maar hoe hooger het w^t staat, des te hooger zal de pijl vliegen, ofschoon hij ook al niet zoo ver moge komen als wij wel gewenscht hadden. Onze eerste pogingen in het navolgen van Christus mogen wellicht zeer grof zijn, zoodat onze medemenscheu mogelijk niets in onze arme schilderij zien, dat naar het volmaakte voorbeeld voor ons gelijkt; Jezus zal nochtans elke oprechte poging liefderijk aanmoedigen, ons werk niet veroordeelen, omdat het slechts broddelwerk is, maar ons dagelijks helpen 0111 eenige vorderingen te maken, totdat wij eindelijk ,,Hem gelijk zullen worden want wij zullen Hem zien gelijk Hij ir."