is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige antwoorden en onopgesmukte waarheden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

antwoord dan op bescheiden toon: Ik ken dat geloof niet, en heb er nooit de kracht aan mijzelven van ondervonden. Ik zie alleen, dat het iets groots, voor mijn weten en mijn geloof iets onmogelijks werkt!" *)

Wij vragen: kunnen de verschijnselen, waarvan hier gewaagd wordt, tot oorzaak hebben: eene ijdele fictie ?

Neen voorwaar!

Zoo zeker als die krachtsopenbaring schoone werkelijkheid is, zoo zeker is ook die krachtbron eene heerlijke realiteit.

Die krachtbron nu, is het christelijk geloof!

* *

*

Dat geloof in den Christus naar de Schriften prediken wij met die heerlijke vrijmoedigheid, die wortelt in de onwankelbare zekerheid, dat, naar het schoone woord van Augustinus, het menschenhart tot God is geschapen en geen rust heeft, voor het die vindt in God.

Daarom wijzen we de onrustigen van alle gadmg den weg tot God.

Als zoodanig prediken wij Christus.

Zelf heeft Hij gezegd en millioenen hebben het ervaren: „Ik ben de Weg. Niemand komt tot den Vader dan door Mij."

Een weg nkhr den weg prediken we niet. Om de eenvoudige reden, dat we 't in de Schrift niet vinden.

Wel een gids naar en op den weg.

Als zoodanig prijzen we, van ganscher harte, den Bijbel aan.

Is deze reisgids betrouwbaar? Is hij nauwkeurig?

Brandende vragen, die aan de orde onzer geweldig ernstige dagen zijn, en waarvoor we, op onze reis door Nederland, dezen zomer, voorzeker telkens zullen geplaatst worden.

Ons antwoord zal immer hetzelfde zijn. Pas op den Bijbel dezelfde kritiek toe, dien ge zoudt uitoefenen op eiken anderen reisgids. Doe naar zijne uitspraken. Toets de uitkomsten, die hij voorspelt, bij het opvolgen zijner aanwijzingen, aan de werkelijkheid.

Merkt ge, dat die beide elkaar dekken, zet dan, zoo vaak gij dit ondervindt, bij zoo'n stuk reisbeschrijving, twee b's : beproefd bevonden.

Wie zoo doet, zal tot dezelfde uitkomst geraken, als die student, van wien de beroemde Arthur Pierson verhaalt.

Dezelfde, blz. 64 v. v.