is toegevoegd aan uw favorieten.

Erfpachtsuitgifte op Java voordracht aan de Nederlandsch-Indische Bestuursacademie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontginning. Mijns inziens zal dit voor elk geval op zich zelf moeten worden beoordeeld. Een algemeenen regel daarvoor aantegeven, is niet doenlijk.

Ook verdient het n.m.m. geene aanbeveling om, zooals blijkens het hiervoren aangehaalde, voor sommige streken van Britsch-Indië is bepaald, de in cultuurbrenging te eischen van zekere percentages van den grond binnen aangegeven termijnen. De beplantingsvoorwaarde wordt dan te knellend. Boven vastlegging van te veel onderdeelen in de voorschriften zelf, verdient het, naar mij voorkomt, de voorkeur meer verantwoordelijkheid te leggen in de handen van hen, die de voorschriften toepassen, die ze levend kunnen houden.

Voor een zoo richtig mogelijke toepassing in deze waren speciale commissies aantewijzen, in welke behalve het bestuurselement, ook het landbouwkundige- en het particuliere landbouwnijverheidselement vertegenwoordigd zijn. Aan die commissies — van wier uitspraak hooger beroep zou kunnen worden toegelaten op een daarvoor in te stellen administratieve rechtbank — ware de bevoegdheid toe te kennen om in bepaalde gevallen, bijv. waar van den goeden wil van den erfpachter blijkt, verlenging te verleenen van den termijn binnen welken de exploitatie inderdaad moet zijn aangevangen.

Is het daartoe eenmaal gekomen, dan late men de onderneming vrij in hare verdere ontwikkeling, welke voor de eene onderneming vlugger zal kunnen geschieden dan voor de andere, hetgeen van allerlei omstandigheden afhankelijk zal zijn, zooals stand van de geldmarkt e. a.

Wordt de zaak in dezen zin geregeld, dan verliest het derde hiervoren genoemde argument tegen het stellen van een beplantingsvoorwaarde, t.w. de moeilijkheid om een algeir.eenen termijn aan te wijzen binnen welken de ontginning moet zijn tot stand gebracht, zijne kracht.

De verdere uitwerking van hetgeen met de cultivationclausule samenhangt, in het bijzonder hoe de vervallen-