Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nuttig zijn. Door zijne bemoeiingen gelukt het veelal zwakke kinderen in het genot van extra-voeding te stellen, hen te doen deelnemen aan gezondheidskolonies of op andere wijze in een gezonde streek te doen vertoeven. Desverlangd kan hij met den onderwijzer de ouders van raad dienen bij de keuze van een geschikt beroep voor denleerling, die de school gaat verlaten.

Wij hebben reeds gewezen op de wenschelijkheid, dat ook de onderwijzers door den schoolarts gekeurd worden. Zeker dient voorkomen te worden, dat onderwijzers, lijdende aan eene besmettelijke ziekte o.a. open tuberculose, voor de klasse blijven en zoo gelegenheid vinden hunne leerlingen ziek te maken.

Ook vermeldden wij reeds, dat de schoolarts geneeskundig advies kan geven bij den bouw en inrichting van nieuwe scholen, bij de vaststelling van het leerplan, bij de regeling der ventilatie, verwarming en verlichting, bij het ^aanschaffen van schoolmeubelen enz..

Na deze uiteenzetting zal wel niemand kunnen ontkennen, dat er voor een schoolarts overal een ruim arbeidsveld open ligt.

Wij willen eindigen met het uitspreken van den wensch, dat dit geschrift er toe moge bijdragen, dat in vele gemeenten, waar dit tot heden niet geschied is, een geneeskundig schooltoezicht in het leven worde geroepen tot heil van het onderwijs en den gezondheidstoestand van onze jeugd, het Nederlandsche volk der toekomst.

Sluiten