Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadat de compagniescommandant zich heeft overtuigd, dat de daarop voorkomende rations in het administratieboek zijn ingeschreven, wordt de opgave vroegtijdig bezorgd bij de compagnie, die met het aanschaffen en bereiden van de levensmiddelen is belast. Uit die opgave worden bij die compagnie — in verband met de schaftorder — voor het ontvangen van de benoodigde levensmiddelen, enz., voor eiken leverancier afzonderlijk, bons opgemaakt volgens Model H en deze bij den kwartiermeester bezorgd.

^Xadat deze daarvan aanteekening heeft gehouden in een register volgens Model 1, worden zij bij vorenbedoelde compagnie terugbezorgd.

Uit dit register wordt maandelijks door de zorg van de Hoofdadministratie of van den Raad van Administratie voor eiken leverancier een generale staat volgens Model K opgemaakt.

Bij het einde van het kwartaal wordt door de Hoofdadministratie opgemaakt en bij de geldelijke afrekening overgelegd eene verzameling volgens Model L, waarbij worden gevoegd de generale staten \an uit militaire magazijnen en slachterijen ontvangen levensmiddelen en brood, alsmede een overzicht volgens Model M.

Sluiten