Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Editie SCHUURMAN & JORDENS

Hierin zijn verschenen :

1 Grondwet, 2e druk 0.80

Hierini Wet Algenieeiie bepalingen. Wetgeving

Koninkrijk, Vreemdelingenwet, Wet uitlevering Vreemdelingen, Wet Nederlanderschap, Wet recht vereeniging enz., Wet afkondiging maatr. van inwendig bestuur van den Staat, We1 Raad van State, Wet Ministerieele verantwoordelijkheid, Wet Recht Enquete, Wet Militaire Inuudatien, Wet uitvoering plaatselijke verorden., Wet Toezicht Kerkgenootschappen, Wet Staat van Oorlog en Beleg

2 Kieswet, 9® druk 0.80

3 Provinciale wet, 12® druk 0.50

4 Gemeentewet (waarin Zondagswet), 196 dr. 0.90

5 Wetten Ned. Indië, Suriname en Carafao,

7e druk 1-50

6 Armenwet, 3e druk 0.50

7 Wet Lager Onderwijs, 20® druk 1.20

8 Wet Middelbaar Onderwijs, 12e druk . . 0.90

9 Wet Hooger Onderwijs. 7e druk .... 0.70

10 Wet Gebouwde Eigendommen, 4e druk . 0.30

11 Militiewet, 2° druk ■ 1.40

12 Wet op de Bevloeiingen, 3e druk .... 0.30

13 Wet inkwartieringen, 12® druk .... 0.40

14 Wet Maten, Gewigten, enz., 10e druk . . 0.50

15 Jagtwet, 3® druk 0.40

16 Schepenwet, 3e druk 1.—

17 Pensioenen Burgerl. Ambtenaren, Leeraren

en Onderwijzers, 76 druk 0.90

18 Zegelwet 1917, 4e druk 0.50

19 Wet Grondbelasting, 9e druk 0.30

20 Wet Collegiën van Zetters, 8e druk . . . 0.30

21 Successiewet, 15® druk 0.70

22 Wet Brievenposterij, 5® druk 0.40

23 Wet omtrent den Waarborg Gouden en

Zilveren Werken, 9® druk 0.40

24 Wet Onteigening, 11° druk 0.50

25 Wetten betreffende de Geneeskunst, Art

senijbereidkunst enz., 11® druk .... 0.50

26 Wet Besmettelijke Ziekten, 11® druk. . . 0.SU

27 Wetten Veeartsenijkundig Staatstoezicht.

Uitoefening der en Onderwijs in de

VeeArtsenijkuhst enz., 8e druk .... 0.80

28 Wet op de Hondsdolheid, 7® druk . . . 0.30

29 Wet Begraven van Lijken, 10® druk. . . 0.30

30 Hinderwet, 12® druk 0.60

31 Stoomwot, 9® druk 0.40

32 Wet Spoorwegen, 8e druk 1-—

33 YVet Kamers van arbeid, 5e druk .... 0.50

34 Wet Personeele belasting, 7e druk. . . . 0.50

35 Wetten betreffende den Loodsdienst, Aa.n-

varingen, Scheepvaart op den Rijn,

Rijkswaterataatswerken enz., 8® druk . 1.—

36 Kinderwetten, Onderzoek Vaderschap,

4® druk 0.90

37 Wet Notarisambt, 8® druk 0.50

38 Waterstaatswetten, 4® druk 0.40

39 Wet Middelen van vervoer, 7® druk . . . 0.30

40 Nuttige Dierenwet 1914, 2® druk .... 0.30

41 Drankwet, 6e druk ■ 0.50

42 Wet Coöperatieve Vereenigingen, 6e druk. 0.30

43 Pakketpostwet, 9e druk 0.30

44 Reisbesluit 1916, 7e druk 0.30

45 Visscherijwet, 3e druk 0.90

46 Wet Krankzinnigen, 7e druk 0.40

47 Merkenwet, 6e druk 0.40

(Zie voor vervolg de keerzijde dezer pagina.)

Sluiten