Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVII.

In geval dat onverhoopt geene aankomende Professoren meer deel nemen in deze Societeit, en dus door het afsterven der deelnemers, de Administrateur met de alsdan overig zijnde Weduwen, welke recht op het pensioen hebben, alleen overbleef, zal deze Societeit ten overstaan van den Eector Magnificus en Assessoren dezer Hoogeschool worden gedissolveerd.

Alsdan zullen alle roerende en onroerende goederen worden te gelde gemaakt; de begraafplaats van wijlen Professor U. Wijttenbach met de daarbij behoorende landerijen zullen verkocht worden, onder de voorwaarden, welke aan dit Legaat speciaal verbonden zijn. De gelden uit het fonds alzoo proflueerende, zullen in dier voegen verdeeld worden, dat de Administrateur voor zich neme eene som, gelijk staande aan die, welke hij gedurende zijn lidmaatschap gefourneerd heeft, en voor het daarna overschietende geld zal voor ieder der overgebleven Weduwen eene lijfrente gekocht en aan haar ter hand gesteld worden, zoodat iedere Weduwe haar leven lang hetzelfde jaarlijksch inkomen zal genieten.

XVIII.

Een afschrift van dit gerevideerde Contract, behoorlijk op zegel geschreven, zal door al de deelnemers die nu zijn of naderhand komen zullen, eigenhandig onderteekend worden, en onder den Administrateur bij de overige papieren bewaard blijven.

Sluiten