Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hervorming te weerleggen. Doch toen de gehoorzaamheid sprak, toog hij zonder aarzelen aan het werk. Hij telde thans 31 jaren ; maar mocht zijn leeftijd voor zulk een taak te jeugdig schijnen, zijn schitterende talenten, zijn ondervinding als leeraar aan de hoogeschool van Keulen en Ingolstadt, zijn scherpziend oog, dat zoojuist en zoo diep de wonden wist te peilen, deden iets groots van zijn arbeid verwachten. Daarenboven bezat de Z. Canisius een hart, dat gloeide van zielenijver, dat niet steunde op eigen kracht, maar in boete en gebed altijd den zegen des Hemels over zijn onderneming afsmeekte.

ïn 1554 zond hij het eerste deel aan koning Ferdinand I, en vol blijdschap antwoordde hem deze : „Wij hebben uw werk gelezen, en het is onze vaste overtuiging, dat het onzen getrouwen onderdanen zeer nuttig zal zijn; daarom bidden wij u : voleindig spoedig uwen arbeid, want het is onze uitdrukkelijke wil, dat uw Katechismus bij alle openbare onderrichtingen op straffe van boete als leiddraad diene." Canisius zette zijn werk voort, vroeg in zijn brieven herhaaldelijk gebeden voor het welslagen, en drukte den boekenkeurders ernstig op het hart, naar believen veranderingen of toevoegingen in zijn werk aan te brengen. ,,De ondervinding heeft mij geleerd, zoo schreef hij vol nederigheid aan Ignatius secretaris Polanco, ,,hoe ver ik ten achter sta bij diegenen, welke iets degelijks weten voort te brengen, en boeken in het licht zenden, die aller goedkeuring wegdragen." — ,,Is de Katechismus voleindigd," zoo luidt zijn brief aan den H. Ignatius, „dan zal ik Uwhoogwaarde aanstonds een exemplaar zenden. Laat het door een gestrengen boekenkeurder onderzoeken, opdat bij mogelijken herdruk er niets meer in af te keuren valt, en het zijn bedillers en onvriendelijke ontvangers bevredige. Ik beken het volgaarne, mijn krachten zijn Neerlands Heiligen II. g

Sluiten