Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2" Februari, die de feestdag van Lichtmis genoemd wordt. De kaarsen, die op dien dag gewijd en ontstoken worden, zijn zinnebeelden van Christus. De was, door de bijen uit de bloemen gepuurd, is een zinnebeeld van Christus' H. menschheid, die de Zoon Gods aannam uit een maagdelijke Moeder. Het kaarslicht is een zinnebeeld van Christus, die het Licht der wereld is. De processie met brandende kaarsen herinnert ons aan den gang van Maria en Jozef naar en in Jeruzalems tempel; het offeren der kaarsen spreekt ons van de opdracht van Jezus door Maria.

De plechtigheid van Maria's zuivering en Jezus' opdracht wordt niet alleen op Lichtmis, maar meermalen door de Kerk herdacht, zoo dikwijls n. 1. als een jeugdige moeder, volgens oud christelijk gebruik, haar kerkgang doet. Met de brandende kaars in de hand, wordt zij door den priester naar het altaar opgeleid, om zich zelve en haar kind aan God op te dragen. Met dankbaarheid denkt zij aan de gezegende Moeder des Heeren en aan het goddelijk Kind, dat zich reeds in den tempel opofferde en later op het kruis door zijn dood den vloek der zonde van haar en haar kind heeft weggenomen. Gesterkt door den zegen der Kerk keert zij huiswaarts, om zich geheel en al toe te wijden aan den grooten moederplicht: de lichamelijke, de geestelijke, en boven alles de christelijke opvoeding van haar kind.

100. Door wien is Jezus kort na zijne geboorte

vervolgd ?

Kort na zijne geboorte is Jezus vervolgd door den wreeden koning Herodes, die het goddelijk Kind zocht te dooden.

101. Hoe ontkwam Jezus aan de vervolging van

Herodes ?

Een engel gaf Jozef het bevel met het goddelijk Kind en zijne Moeder naar Egypte te vluchten.

Toen Herodes de Wijzen niet zag terugkeeren, smeedde hij, wijl zijn list verijdeld was, het gruwelijk plan, alle jongetjes

Sluiten