Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

129e. Waarom zijn de rechtvaardigen tempels van den Heiligen Geest?

De rechtvaardigen zijn tempels van den Heiligen Geest, omdat Hij met zijne heiligmakende genade in hunne harten woont.

De onmetelijke God is overal tegenwoordig met zijn zelfstandigheid, met zijn macht, met zijn wetenschap (Vr. 22),

en toch zegt Christus: „Zoo iemand Mij bemint en mijn

Vader zal hem beminnen, en Wij zullen tot hem komen, en (ons) verblijf bij hem nemen". Jo. XIV, 23. En van den Heiligen Geest, die de gansche aarde vervult (Sap. 1,7), getuigt dezelfde Christus: „Hij zal bij u verblijven, en in u zijn". Jo. XIV, 17.

De ziel van den rechtvaardige, d.w.z. van den mensch, die de heiligmakende genade bezit, is de tempel van de H. Drieëenheid. Was God — om iets ongerijmds te zeggen — krachtens zijn onmetelijkheid niet overal tegenwoordig, dan nog zou Hij tegenwoordig zijn, wonen in de ziel van den rechtvaardige. In die ziel toch is Hij niet alleen tegenwoordig krachtens zijn onmetelijkheid, maar ook krachtens de vriendschap, omdat die ziel het voorwerp zijner liefde is, omdat Hij Zich door de bovennatuurlijke vereeniging met de ziel, Zich aan haar wil wegschenken, omdat Hij haar de zoetheid van zijn bezit reeds hier wil doen genieten, in afwachting van het volmaakt bezit in den hemel.

Komt de H. Drieëenheid in de ziel, om Zich aan haar te geven en door het bezit van den oneindigen God gelukkig te maken, zij komt echter ook als Heer en God, om haar als heur levenden tempel te wijden, te heiligen, tot heur dienst te bestemmen.

Deze inwoning van den drieëenigen God gaat alle menschelijk begrip te boven, en wordt bijzonder aan den Heiligen Geest toegeschreven, omdat zij het hoogste werk der liefde en der genade is.

Niet alleen de ziel van den rechtvaardige, maar ook zijn lichaam is een tempel van den Heiligen Geest geworden. Het lichaam is de woning der ziel, die zelve de tempel van den Heiligen Geest is, en daarom is het lichaam door en met de ziel de woonstede van den Heiligen Geest.

Sluiten