is toegevoegd aan uw favorieten.

Gereformeerde beschouwing over schriftgezag

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigenis geen waarneembare ingeving en geen ervaringsbewijs is, hoe hebben we 't ons dan voor te stellen?

En daarop nu dient geantwoord, dat dit getuigenis zich, naar zijn verborgen wezen, niet gemakkelijk in woorden of voorstellingen verbeelden laat.

Het best kunnen we 't wellicht nog kenschetsen als die directe werking des Geestes in ons hart, waardoor we intuïtief *) in de waarheid, die door den inhoud der Heilige Schriften tot ons komt, „de openbaring van God Zelf" als een heerlijke, overmachtige werkelijkheid aanschouwen"). De geloovigen — zegt Calvijn ergens — „gevoelen" [sentiunt] als 't ware, dat het 't levende Woord des Eeuwigen is, waaraan ze zich te onderwerpen hebben. Of, nog anders, het is 't leggen door den H. Geest van 'n mystieken band der ziel aan de Goddelijke openbaringswaarheid der Schrift, welk innerlijk contact we eerst later, uit het Woord zelf, als 'n actie van den H. Geest leeren kennen, die de apostelen Paulus en Johannes met den naam van „getuigenis" betitelen, omdat als gevolg daarvan de waarheid ons geestelijk te verstaan gegeven wordt en aan ons hart wordt bevestigd en verzegeld.

*) Onmiddellijk, als door innerlijke bewustwording.

*) Calvijn, Institutie I, 7, 5; 8, I. In eerstgenoemde plaats spreekt hij van „ipsius Dei numen illic intueri" (Kuyper ed.: „Godes Godtheyd selfs daerin aenschouwen").