Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij leert, dat de vleeschwording des Woords zich voortzet in de Apostelen. Een Apostel is eigenlijk aan Christus gelijk. Zij laat .Gods Woord als verouderd los en luistert naar de stem der gekozen Apostelen. Zij verlangt ook niet bijzonder naar de wederkomst van Christus, omdat zü eigenlijk aan Jezus Christus geen behoefte meer heeft. De Apostelen zün het een en het al. Vandaar de naam: „Hersteld, Apostolische Zendingsgemeente, in eenigheid der Apostelen".

D. BAPTISTEN.

De Baptisten, wel te onderscheiden van de Wederdoopers en de Doopsgezinden, zün in de 17e eeuw bijna gelyktüdig ontstaan in Engeland en N. Amerika. Oorspronkelijk weken zij alleen van de Gereformeerden af in de leer van het verbond en den doop van kinderen. Zü geloofden, dat allen, die sterven, voor zü tot onderscheid van jaren gekomen zün, behouden worden. Later is er onderscheid onder de Baptisten gekomen. Reeds in 1691 kwam er eene scheiding tusschen Calvinistische Baptisten en Arminiaansche Baptisten. Tegenwoordig zün de Baptisten bijna algemeen Arminiaansch in de leer. Zü doen veel aan het werk der zending.

E. ADVENTISTEN.

De Adventisten zün ontstaan in N. Amerika. William Miller, een boer, die leefde van 1782—1849 behoorde bü de Baptisten. Hij had een bijzondere hef de voor de profetiën en door het gedurig lezen daarvan kwam hü tot de overtuiging, dat Jezus Spoedig weder zou komen. Hü waagde het zelfs een tü'd te bepalen. Het zou geschieden tusschen 21 Maart 1843 en 21 Maart 1844. Natuurhjk liep deze voorstelling op teleurstelling uit. Een andere Adventist S. S. Snow maakte nog eene nieuwe berekening, maar ook deze faalde. In 1845 werden Miller en de zijnen buiten de kerk der Baptisten gezet.

Nu begon men overal gemeenten te stichten, doch er bleek onder deze groot verschil. In het verwerpen van den kinderdoop en het doopen door onderdompeling was men het eens, maar velen geloofden niet aan de onsterfelü'kheid der ziel. Alleen de geloovigen waren onsterfelijk en men dacht ook zeer verschillend over den sabbat.

F. SABBATISTEN.

Onder de zooeven genoemde Adventisten waren er zeer velen, die leerden, dat de rustdag niet op Zondag, maar volgens de wet

Sluiten