Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Hartmann, dé „cynic, Har, cunning attd vindictive," Judg^Hde schrijver der valsche Mahatma brieven, welke fraaie geluigeri! Hartmann stichtte na zijn terugkeer uit Indië, 41 jaren oud, de Theosophie in Duitschland. Hij Heette daar: „de Heilige."

Eindbesluit van Hodgson. 4^

Hogdson was eirdelijk na drie maanden arbeids aan het einde van zijn grondig onderzoek gekomen. Hij had zijn taak ondanks s'uwe tegenwerking in volle eerlijkheid met de grootste nauwgezetheid volbracht.

Niemand was beter dai hij in de gelegenheid om alles wat op de valsche brieven en de „Shrine" betrekking had, persoonlijk te onderzoeken. Wij konden hier natuurlijk slechts een beknopt overzicht geven van de ta'rijke veelsooriigé getuigenissen, die in zijn Rapport alle nauwletlend werden opgenomen. Tal \an bewijzen zijn van dezelfde soort als het geval met de beroemd geworden „broche" ten huize van deii heer Hume, waarbij heelemaal geen bijzondere kennis van Occultisme of Telepathie geëischt werdt. Al evenmin waren er geheime wetenschappen noodig om b. v. een getuigenis, als die we hier laten volgen, te ontzenuwen.

In de „Theosophist" van December 1883 stond deze verklaring van den Hindoe Rama Sauiindro Gargya Deva: „ik verklaar allernadrukkelijkst dat de Mahatmas van de Himalaya, de gezegende wijzen, werkelijk bestaan en dat Goera Deva Koot Hoemi met zijne aanmatigende bedillers van het westen, dit eene punt gemeen heeft, dat hij even goed een levend mensch is als zij".

Hodgson antwoordt op dit schijnbaar krachtig argument voor Mevr. Blavatsky zeer leuk in zijn Rapport: „Rama Saurindrb Gargya Deva kan men niet als zelfstandig getuige aannemen, aangezien zijn eigen bestaan nog twijfelachtiger is dan dat van de Mahatmas. Immers er is geen enkel ander bewijs van zijn bestaan, dart de verklaring van Mevr. Blavatsky en van de heeren Damodar en Babadsji, dat zij hem kennen,"

Alle conclusies, waartoe Hodgson reeds uit zich zelf gekomen was vonden ten slotte eene volstrekt afdoende bekrachtiging Ik verzoek de lezers die mij tot dusverre hebben "ge^ volgd, nog om een oogenblik geduld. Wij staan bij de finale

Sluiten