Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo redeneerende zijn de vorsten ook dieven te noemen. En die bijbeltekst dan: Geeft den Keizer wat des Keizers is en Gode wat Gods is ? Geest:

Ja, wat dien tekst betreft! Die is juist een struikelblok voor de menschen. Dat men voor zich uitkijke! Wie hem begrijpt en in praktijk weet te brengen is gelukkig te noemen. Zonder dien tekst zouden de Europeanen wellicht nog heidenen zijn. Wat behoort den keizer en wat God? Is de Keizer niet uit God? Hij behoort ook aan God. Bijgevolg alles aan God geven. Gij zult uw God dienen met geheel uw hart, met geheel uw verstand. De Keizer alzoo. Men kan een goed Keizer wezen, zonder daarom in een paleis te wonen en in een koets te rijden. De zoon des menschen wist niet waar hij zijn hoofd zou neerleggen. De Keizer kan u geld afnemen en gij moogt u dan niet verzetten — slaat men u op eene wang bied dan ook de andere aan—, maar Christus zal dat geld-afnemen, dat slaan niet goedkeuren. Bedenk dat die woorden: Geef den Keizer enz. een antwoord zijn op de strikvraag aan Jezus gedaan. De schriftgeleerden of farizeêrs meenden Hem te vangen, maar zij werden zelf gevangen en met hen vele volken. Medium:

Maar er is toch een Koninkrijk der Hemelen? Geest:

Ja, maar welk een koning! Een, die begrijpt, dat om elks meerdere te zijn, men elks dienaar moet wezen, in *t goede altijd. Jezus waschte zijn minderen de voeten, dat zouden uwe vorsten niet willen doen? Werd Jezus niet door den duivel, door den Booze of door booze geesten in verzoeking gebracht en boden die Hem niet de Koninkrijken der aarde aan? En wat antwoordde Jezus ?

Gij moet de bijbelteksten met elkaar in verband brengen. Wel is waar zijn er onnauwkeurigheden als b. v. het gekraai der hanen. In 't eene evangelie lezen wij dat de haan 1 of 2 keer, in *t andere drie keer kraaide eer Petrus, zijn Heer verloochenend, wegliep. Op die onnauwkeurigheden moeten wij niet te veel letten. De evangeliën kunnen wij vergelijken met

Sluiten