Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de menschen toch zoo ? De een zegt: „Pas maar op, wees voorzichtig; o, het kan zoo licht verkeerd gaan en het is zulk een gevaarlijke zaak, deze doop des Geestes". Een ander wil het in overeenstemming brengen met demonische machten, en een derde is er nog dwazer aan toe, door te zeggen, dat het in 't geheel niet meer noodig is. Uit deze drie .hoofdgedachten komen vele andere gedachten voort, en sommigen meenen zelfs bewijzen te hebben, doordat er wel eens iemand verkeerd heeft gehandeld. Maar maakt nu het ongeloof van eenigen de zaak des Heeren te niete ? Veronderstel, dat er een ambtenaar is, die oneerlijke handelingen pleegt, wordt daarvoor de geheele staat aangekeken ? Neen, die man wordt heel eenvoudig afgezet, en alles gaat zijn gewone gang. Toch heeft een zeker deel der menschen vele vonden gezocht, en veroordeelen het Woord des Heeren, dat uit den hemel komt. De Apostel zegt: „Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteeren". 1 Gor. 14 : 1. Nu stellen daar anderen tegenover, dat men voorzichtig moet zijn. IJveren aan den eenen kant, voorzichtig zijn (dus niet ijveren) aan den anderen kant. Wat moet het nu wezen? Natuurlijk, wat het woord zegt. Dwaas is het om anders te redeneeren, en gij kunt ook niet anders aannemen, dan dat degenen die hiertegen waarschuwen, kwade arbeiders zijn. De profetie is niet voor één keer gegeven, neen, die is voor alle tijden want de Apostel zegt, dat twee of drie profeten spreken. 1 Cor. 14 : 29 en vers 39. IJvert om te profeteeren; duidelijk genoeg, dat daar ook heden

Sluiten