Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigenissen aangaande uwen wandel en uw leven. Toehoorders ! behoef ik u te zeggen hoe dit mij trof, hoe het in de diepten van mijn hart weêrkiapk vond? Welljgt geeft God mij de vreugde nog eens in uw midden het Evangelie der zaligheid te verkondigen, maar de wegen Gods zijn noch aan u noch aan mij bekend, en het zoude ligtelijk kunnen gebeuren, dat wij elkanders aangezigt niet meer. zien zullen; maar dit ka», er gebeuren, dat ik, zoo God nog eenigen tijd van leven schenkt, van u hoore. Nu, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, hetzij ik tot u spreke of de getuigenis aangaande u hoor, het verzoek van Paulus, de bede door hem tot de gemeente te Eilippi gerigt, rigt ik tot-u. Blijft in de waarheid, die u met Gods hulp iederen Zondag verkondigd is geworden. Blijft in Christus, den eenigen naam den kinderen der menschen gegeven om zalig te worden, n Alleenlijk, wandelt waardiglijk de roeping van het Evangelie."

Zoo er één) ding is, dat mij in ,het land, waarheen ik mij binnen kort begeef, met diepe smart zou kunnen vervujlen, dan is het, en dit verhoede God! dat het bleek, dat degenen, die gewoon zijn geweest bier het Evangelie der zaligheid te hooren verkondigen, die, naar de mate der gaven en der opgewektheid door God mij geschonken, hier ter plaatse bekend zijn gemaakt met de eischen, die de Schrift stelt, en de voorregten die zij waarborgt; dat degenen, die gedurende jaren oaflafgebroken eiken dag des Heeren de blijde boodschap uit mijnen mond hebben vernomen , en belang schenen te stellen in de zuivere prediking der waarheid; dat degenen, met wie en voor wie ik gebeden en geleden heb, afgeweken waren van den weg des levens en weder bet pad der zonde hadden betreden; met andere woorden dat zij onwaardiglijk wandelden de roeping, waarmede zij ook hier ter plaatse geroepen zijn. Het zoude mij diep smarten, zoo ik vernam, dat zij in plaats van eerezuilen ter verheerlijking van Christus te zijn, de oorzaak waren dat het Evangelie gelasterd

Sluiten