Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die tijdelijke of geestelijke nooden trad uw getrouwe Verbondsmiddelaar voor, verrees de wolk- of vuurkolom. En wat was het gevolg? Hij baande een weg door de wateren; Hij trad aan de spits der legerscharen. De vijanden kwamen' om; gij bleeft staande en kwaamt behouden aan den oever der veilige rust en vrede, die daar overblijft voor het volk Gods, en, Hijgaf u het loflied in den mond: „Gij leidè*t door Uwe weldadigheid dit volk, dat Gij verlost hebt. Gij voert henzachtkens door Uwe sterkte tot de lieflijke woning Uwer heiligheid! Ex. 15 : 13. En gij moest bekennen, dat het is:

Een liefde zonder eind of maat, Een liefde, die veel verder gaat

Dan hemel en de aarde. Een diepte zonder peil en grond, Een hoogte, die noch oog noch mond

Bereikt, noch roemt naar waarde.

Maar wellicht klaagt gij, gij kweekeling in de beproevingen des geestelijken levens! dat dit vroeger weieens uw deel was, maar thans donkerheid en duisternis u veeltijds omringt en gij soms moet uitroepen: „Magor Missabib!" schrik van rondom. Of dat gij, dagelijksche lijderesse! onder uw, voor het oog der menschen verborgen kruis diep gebukt gaat en wijst op den zwaartelast, dien gij moet dragen en bijna boven uwe krachten gaat, en eerder zoudt kunnen vragen met Gideon:.„Zoo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren?" Richt. 6: 13&. Of met Petrus: „Heere! maar wat zal deze?n Joh. 20:21c. Of met andere woorden: hoe zal het met die zaak, met deze omstandigheid, hoe zal het met mij gaan en eindigen? Maar zou het Goddelijk antwoord ook niet hetzelfde zg'n: „Indien Ik wil," — dat wil zeggen: indien Ik dit zoo in Mijne hooge wijsheid bepaald heb en nuttig en noodig voor u acht, dat gij door zoovele verdrukkingen heen moet gaan, zooveel schade en verlies moet ondervinden, zoovele teleurstellingen u moet leeren getroosten, — „wat gaat het u aan!

Sluiten