Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderpand van uwe verlossing, tot prijs der heerlijkheid Zijner «•enade. Dan heeft Hij u reeds alle rechten op de gewisse weldadigheden Davids verleend en is u gegeven op grond van de verdienende oorzaak van uwen Koning en Heiland Jezus Christus. Of zegt Johannes niet: „Hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, dien Hij ons gegeven heeft." Is Hij niet de Heilige Geest der aanneming tot kinderen ? Van kinderlijke gestalte, afhankelijkheid, diep ontzag, gehoorzaamheid en liefde? Ja, maar maakt Paulus uit deze dierbare gestalten ook niet de heilige gevolgtrekking: „Indien wij kinderen zijn, zoo zg'n wij ook erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus!" Rom. 8 : 17.

Werkelijk geeft Hij u reeds die hemelsche erfenis te aanvaarden hier op aarde. Hij maakt u reeds bekwaam om deel te hebben aan de erve der heiligen in het licht. Col. 1:12. Vandaar die heilige overdenkingen, die inleidingen in de Waarheid, dat verplaats* te worden als in het voorportaal des heiligdoms of des hemels. Merkt maar op hoe ge bjj uwe gebedsbehoefte, uw honger en dorst naar de gerechtigheid, te eten kreegt van het Manna, dat verborgen was, te midden van eene woestijn, waar niet gezaaid of gemaaid werd. Hoe dat Hij u drenkte uit de beken Zijner wellusten, toen nergens eene fontein of bron was aan te wijzen. Hoe ge uw naam als op een witten keursteen mocht lezen, toen ge van de wereld miskend of versmaad werdt. En hoe uw Bloedbruidegom is tusschen getreden, tegenover al de schuldeischers van de eischende rechtvaardigheid van de wet en de verdoemenis, en daarentegen u de onverderfelijke, onbevlekkefijke, onverwelkelijke erfenis verwierf, die in de hemelen bewaard wordt. Een huis, niet met handen gemaakt, maar vervaardigd door — en naar de plannen of bestekken van Gods eeuwige liefde en barmhaf tigheid en eeuwig in de hemelen, waar al de rijkdom en schatten dier erfenis voor u bewaard worden. Geen goud of zilver, dat, gelijk hier, de tand des tijds verteert of de dieven wegnemen, maar een

Sluiten