Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijbel meer onder eerbiedig opzien tot Ged bestudeerde, en de geschiedenis der menschheid in verband met den bijbel' beschouwde, men ook naar die mate nader zonde komen aan datgene wat ware orthodoxie is; deze laatste toch werd door hem geenszins afhankelijk gemaakt van bijzondere termen, geijkte woorden, eene bepaalde wijze van uitdrukking en wat dies meer zij; hij noemde eene stelling niet orthodox, omdat marck , de moor , hellen broek en wie ik u meer zoude kunnen opnoemen, ze geleerd had: schrift met en door schrift verklarende, trachtte hij den waren zin des Goddelijken Woords te ontvouwen, en daaruit datgene te putten, wat waarachtig was, zonder zich te laten gelegen zijn aan het oordeel dergenen, die alles wat afweek van den leiddraad der zoo even opgenoemden, voor kettersch, immers voor hoogst-onregtzinnig verklaarden.

Van de andere zijde intusschen stonden er tegen de stijve orthodoxen, zooals wij die ook in onzen tijd nog kennen, mannen op die tot een tegenovergesteld uiterste oversloegen, en wier leer ook aan onze dagen niet vreemd is. Zij beweerden dat men volstrekt geen systema noodig had, ja dat hetzelve zeer verderfelijk was; dat orthodoxie een onding was, enkel en alleen bestaande in de verhitte verbeelding, of in de heerschzucht der geestelijken. Naar hun oordeel konde en kan men nog het geheele Oude Testament missen; zijn alleen de geschiedenis van den Zaligmaker en diens zedeleer voor ons van eenig belang; terwijl voorts de brieven

Sluiten