Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heel lijn huis; en velen der Corinthiers, hem hoerende, geloofden, en werden gedoopt" Hand. 18: 8.

"Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. En ik bid u broeders, gij kent het huis van Stefanus, dat het is de eersteling van Achaje, en dat zij zich zeiven den heiligen ter dienst hebben geschikt" 1 Cor. 16: 15.

Hoewel wij van den doop van het huisgezin van Crispus niet lezen, lijdt het nogthans geen twijfel dat zij naar het bevel des Heeren gedoopt zijn; even als de vele Corinthiers, die Paulns hoorende, geloofden en gedoopt werden. Dit is buiten allen tegenspraak de doop der geloovigen, door Christus ingesteld. Het huis van Stefanus zou nog weer een gebroken rietstaf in de hand van kinderdoopers kunnen zijn, maar (alsof de Heilige Geest het er op toegelegd had) ook hij doorboort hunne hand, aan het einde van dezen brief; (1 Cor. 16: 15) waaruit het bewezen is, dat ook dit huisgezin uit geloovigen bestond, want zij hadden zichzelven den heiligen ter dienst geschikt.

En nu, waarde lezer, zijn wij met ons onderzoek tot aan het einde van de Handelingen der Apostelen gekomen; en wij hebben overal gezien hoe nauwkeurig de berigten zijn, die ons de Heilige Geest door Lukas heeft laten opteekenen; hoe Hij overal gezorgd heeft, dat wij niet in twijfel zouden zijn, wie de Apostelen onder Zijne leiding, in gehoorzaamheid aan het bevel des Heeren, gedoopt hebben; en er is geen spoor van den doop van zuigelingen in dit boek te vinden. Het blijft nu nog over de brie ren te onderzoeken, die door hen aan de gemeenten die zij gesticht hebben, geschreven sijn; en waarin wij het onderwijs zullen vinden, dat zij hun aangaande den doop gegeven hebben. Hier, zoo ergens, is het te verwachten dat wij aanduidingen zullen vinden van het bestaan des kinderdoops in de gemeenten (indien hij toen bestond). Indien de Apostelen van de leer des doops hetzelfde gebruik maken dat kinderdoopers nu doen, en indien rij den doop een regel des verbonds voor de kinderen van geloovigen, of een teeken in het vleesch, of een kinder-sacrament noemen, en indien het onderwijs en de vermaningen, die er op gegrond worden, van toepassing zijn op jonge kinderen — dan mogen wij besluiten dat de kinderdoop van Apostolischen oorsprong is. Is echter het tegendeel het geval, is het onderrigt en sijn de de vermaningen en 'opwekkingen alleen van toepassing op bekeerden en geloovigen, dan is het seker dat de kinderdoop eene mensehelijke inzetting is van latere dagteekening.

Sluiten