Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volks en de bijzondere scholen voor Christelijk-Nationaal onderwijs ! De Christen staatsman, die om maar iets te noemen, de „archives de la maison d' Oranje-Nassan" in het licht gaf, en daardoor zijn eigen naam voor altoos aan Oranje en Nederland verbonden heeft. Edoch niet om lofredenen te schrijven, slechts om den gang der historie na te gaan dient deze schets.

Zie nog eer wij de rechter groep verlaten naast den profeet Jesaia, den grooten Christen zanger uit Israël en voor Israël van den nieuwsten tijd. den onsterfelijken da Costa, — daarbij den echten Vaderlander, „die Hollandsche kop," Dr. Beets. Naast de grondwet, met een strookje papier, waarop het woord correcties staat geschreven, als een vraagteeken en hoofdkwestie dezer dagen, Dr. Kuyper, de strijder voor de vrije kerk en de vrije school in den vrijen staat, — en achter die allen de man, die op theologisch gebied zooveel invloed uitoefende, en veel te vroeg, volgens sommigen nog onbekend, ten grave daalde.

Als wij ons naar de linkerzijde wenden bemerken wij aldra eene sterk uitkomende, forsch gespierde hand uit het volk, — niet met manchet of kantwerk versierd, maar uit den mouw van den handwerksman of burger gestoken — een afgebroken Oranjetak met kracht omhoog houdend. Dat is het jaar 1813, het herstel van Oranje, het verjagen der Eranschen. En of het voordeel bracht? Ziet ge niet dat die hand tegelijkertijd een hoorn van overvloed opheft, waaruit de Nederlandsche driekleur golft? Ja, Oranje bracht weer voorspoed, ja zelfs overvloed in meer dan een opzicht. Maar, er is een maar. Aan den Oranjetak is een wimpel vastgehecht, wel dun en doorzichtig, evenwel met zeer leesbaar schrift voorzien. Daarop golft het woord: Be vol ut ie. Wat dit beduidt kan evenmin twijfelachtig zijn. Het Nederlandsche koningshuis moest ter zelfder tijd van zijn optreden zich te midden der revolutionaire richtingen bewegen.

Naarmate de geest des tijds den fladderenden revolutie-wimpel met den wind doet opwaaien, wordt de tak neêrgebogen; want

Sluiten