Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden." En wat zullen wij nu tot deze dingen zeggen? Gaan we voor een oogenblik terug met onze gedachten naar de tijden der Fransche overheersching.

Ieder, die geen vreemdeling is in de vaderlandsche historie,' weet welk een knellend juk dit voor onze vaderen geweest is. Dat juk was onrechtmatig en onrechtvaardig. Wat hebben onze vaderen toen gedaan? Zij hebben dat juk afgeworpen en 't vaderland wederom opgeëischt; opgeeischt voor hunne rechten, voor Oranje, bij de gratie Gods. Dat was den Franschman niet naar den zin; maar welk Nederlander, in wiens aderen Neerlands bloed vloeide, heeft zich niet verblijd, en welk Christen onder hen heeft God voor die verlossing niet vurig gedankt ? En wat zien wij thans? Eene andere, maar niet minder gewichtige zaak; het geldt hier de vrijmaking der Kerke Gods. De Synodale hiërarchie is hier het onrechtmatige, knellende juk. Dat juk hebben „de Reformators onzer dagen" afgeworpen en zij eischen de Kerk wederom op voor de Souvereiniteit van Koning Jezus. Maar, zoo vraagt men, zal aan dien eisch worden voldaan? Ik geloof zeer wel, dat het op die vraag gevreesde antwoord, velen terughoudt, die anders met de Reformatie medegingen; doch ik heb een wedervraag: Is die eisch daarom minder rechtmatig? Is het daarom voor u minder verplichtend dien eisch te steunen? Zouden zij, die om de mingunstige tijdelijke vooruitzichten niet van eene „zoodanige Reformatie" willen weten, ook hebben te bedenken, dat wie iets of iemand liefheeft boven den Zone Gods, (om naar Zijn Woord en wil alleen te luisteren) Zijns niet waardig is ?

Maar men heeft verontschuldigingen of, wellicht beter gezegd, uitvluchten, als redenen waarom men niet medegaat. Laten wij deze bezwaren kortelijk nagaan, om te zien of zij al of niet geacht kunnen worden gegrond te zijn.

Een der eerste bezwaren van hen, die, wel niet vijandig staan tegenover, maar toch niet medegaan met de Reformatie is deze: „Het kwaad zit niet alleen in de kerkelijke organisatie, er is nog zooveel anders, hetwelk door het breken met die organisatie niet wordt weggenomen." Wij stemmen dadelijk toe, een volmaakte kerkstaat is op aarde niet mogelijk, en moeten wij ons daarom ook niet

Sluiten