is toegevoegd aan je favorieten.

Genade voor genade

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORZANG.

Ps. 89: 1.

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;

Uw waarheid t'allen t\jd vermelden door mijn reên. Ik weet, hoe 't vast gebouw van uwe gunstbewijzen,

Naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; Zoo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,

Zoo min zal uwe trouw ooit wank'len, of bezweken.

»'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên." Reeds voor ontelbaar velen, ook in ons midden, is die Psalm des lofs tegelijk een Psalm des levens geweest, maar wie onzer spreekt heden met hooger recht van zijn Psalm, dan hij, die ditmaal onder het geklank van dien welbekenden toon ten gewijden leerstoel is opgestegen? Doch reeds weet gij, Gemeente des Heeren, om wat reden u dat lied werd op de lippen gelegd, waar ik het heb gewaagd voor u optetreden in ootmoedig vertrouwen op Hem, die kracht in zwakheid volbrengt. »'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên", zoo klonk het ook, morgen juist veertig jaren geleden, in een vriendelijk kerkje van het Sticht, waar een jonge Leeraar zou worden ingewijd tot het werk der bediening, 't Was snerpend koud daarbuiten, maar wonder wèl en warm om zijn hart, en toen hij in heilig Sabbatsgevoel daar aan den voet van zijn eersten kansel ter neer zat, en een bevriende stem aan zijne zijde hem toefluisterde: aeenschoone vóórzang juist voor u", kon slechts een zwijgende handdruk het antwoord zijn. Geen wonder, het vurigst gebed zijner jonge jeugd was verhoord; de