is toegevoegd aan je favorieten.

De Israelietische letterkunde als onderdeel der Christelijke theologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenzeer voor den dag komt, maar er daarin ontegenzeggelijk naar gelang van plaats, tijd of andere omstandigheden trappen zijn aan te wijzen, alzoo ook in de letterkunde van het Israëlietische volk. Wat daarvan het kenmerkende is, te weten de uiting van geestelijk leven, treedt niet overal, ook niet overal evenzeer op den voorgrond. Ook hier is onderscheid en dit in dier voege, dat daardoor de beteekenis van eenig geschrift voor de Christelijke theologie wordt bepaald.

Slaan wij nu het oog op hetgeen van de Israëlietische letterkunde tot onze kennis gekomen is, dan zijn het drie zaken, die onze opmerkzaamheid trekken. In de eerste plaats dit, dat wat ons daarvan bewaard is gebleven, voor het grootste gedeelte, ja, zonderen wij alleen de laatste eeuwen van het Joodsche volksbestaan uit , geheel bestaat in de door de Christelijke Kerk aldus genoemde, en op voorgang der Joodsche synagoge als heilige schriften erkende «Boeken des Ouden Verbonds." En in de tweede plaats dit, dat deze boeken des O. Verbonds niet meer dan een rest, laat mij ze noemen een bloemlezing uit den vroegeren, naar enkele gegevens te oordeelen zeker niet kleinen boekenschat van Israël zijn. In de derde plaats komt hier dan nog bij, dat deze boeken, getuige de beschouwing er van als heilige schriften, in onderscheiding van alles wat de Israëlietische letterkunde nog moge bevatten of bevat hebben, door de Joodsche synagoge te zamen gevoegd zijn en door de Christelijke Kerk erkend als