is toegevoegd aan je favorieten.

Beproeft de geesten!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voorbijgaan, zonder u er mede intelaten. Maar waarop wij bij u aandringen? Op voorzigtigheid in het aannemen van hetgeen u bij de Evangelieprediking als waarheid aangeboden wordt of zich als zoodanig aan u voordoet. Dat gij hierbij geen belang hebt, zult gij niet beweren, als gij nadenkt. Zeide men tot u: eet en drink niet al wat u gegeven wordt, want er is het een en ander bij, dat u zou schaden; zie toe op de geldstukken, die gij ontvangt, want er is valsche munt onder; gij zoudt immers op die woorden acht geven. Waarom dan ook niet, als men tot n zegt: gelooft niet eiken geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn? Indien gij u laat leiden door eenen geest, die niet uit God is, zult gij ook den weg niet volgen, die tot God leidt. Indien gij den weg niet volgt, die tot God leidt, zult gij den hemel niet bereiken. Er is een breede weg en aan het einde daarvan eene wijde poort. Er is een naauwe weg en aan het einde daarvan eene enge poort. De wijde poort is de ingang tot het eeuwig verderf. De enge poort is de ingang tot het eeuwige leven. Velen gaan door de wijde poort ten verderve. Weinigen vinden de enge poort, die tot de vreugde des Heeren leidt. Hebt gij er geen belang bij, te weten, of men u beide wegen en beide poorten juist aanwijst, of men zich daarbij ook vergist, of men u niet misleidt, als men u van den weg der zaligheid spreekt? Waakt tegen alle misleiding. Beschouwt uzelven als vreemdelingen, die op reis zijn. Van hoeveel belang is niet voor hen, eenen gids te hebben, aan wien zij zich kunnen toevertrouwen, zonder te moeten vreezen, dat zij verdwalen zullen. Indien gij op reis waart in een vreemd land, en gij moest eenen gids hebben, en daar boden zich onderscheiden leidslieden aan, gij zoudt immers uw belang niet zoo geheel uit het oog verliezen, dat gij in den blinde of als een blinde eene keus deedt! Zult gij dan in dit leven, waar zoovele dwaalsporen en dwaalsterren zijn,