is toegevoegd aan je favorieten.

De Nederlandsche Hervormde Kerk van den tegenwoordigen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen, Liberalen, Ethischen en Gereformeerden. In de Gereformeerde afdeeling kan een Gereformeerd kerkwezen tot stand komen en heerlijke vruchten dragen. De stichting eener Kerk, die ons tot moeder zijn kan, is Dr. Kuypers levensdoel. Dit waren toen zijne beschouwingen. Later, onder inwerking van het Voetianisme, is de vorm eene andere geworden, maar zijn kerkideaal is wezenlijk hetzelfde gebleven.

De veronderstelling dezer theorie is, dat de Kerk als inrichting iets is, dat boven de geloovigen zweeft en van boven af zijne zegeningen uitdeelt, iets als de Eoomsche of ook de Anglicaansche Kerk. Deze Kerk heeft hare vastigheid niet in haar Hoofd Jezus Christus en in den Heiligen Geest, dien Hij gezonden heeft, maar in de door hare concilies (synoden) gegeven belijdenissen. De kerkelijke verklaring van het Goddelijke Woord in de belijdenisschriften is voor den enkelen persoon een gids tot de goddelijke waarheid. De prediker, evenals de ouderling, is vertegenwoordiger der Kerk, wanneer hij Gods Woord predikt. Wat hier van het profeet-, priester- en koningschap der geloovigen overblijft, weet ik niet. De reformatie schijnt met hare rechtvaardigmdking door het geloof dan toch iets anders te bedoelen.

De tweede veronderstelling is, dat de ecclesia visibilis (zichtbare kerk) willekeurig uit de leden der bestaande kerkgemeenschappen kan verzameld worden, en dat het geoorloofd is deze in afdeelingen te splitsen en ééne dezer afdeelingen tot het middelpunt van een nieuw kerkelijk leven te maken. Later heeft Dr. Kuyper dan ook zelf de onjuistheid dezer veronderstelling ingezien en het recht der splitsing op andere overwegingen gegrond.

De derde veronderstelling is, dat de bevrijding der Kerk, die op wettige wijze niet te bereiken is, op onwettige wijze tot stand gebracht moet worden. De revolutie is in dit geval volkomen geoorloofd. Niet alleen tot passieven, ook tot actieven tegenstand zijn wij gerechtigd, evengoed als de apostelen (Hand. 5). Vergeten wordt, dat de bevrijding der Kerk Gods zaak is, die de wegen Zijner Voorzienigheid zóó leidt, dat Hij ter rechter tijd Zijné

3