is toegevoegd aan je favorieten.

De hervormde diakoniën, en de concept-armenwet van 1851

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fondsen privaat-eigendommen der kerkelijke gemeenten. Waar de diakoniën onder de staatswet betrokken worden voert men, naar de overtuiging der Hervormde .Kerk, eene vermenging van Kerk en Staat in, hoedanige tijdens het bestaan eener heerschende of staatskerk plaats had, maar welke thans door de Grondwet gewraakt en ontkend, zorgvuldig behoort vermeden te worden, of wel, eene inmenging van den Staat in de Kerk, waarvan tegenwoordig de Regering zich ook bij de Kamers steeds af keerig verklaart; ja, is daarin de uitoefening van een jus in sacra gelegen, dat door die Grondwet verbroken is, en wordt het dus in hare schatting aanranding van bijzonder eigendom der kerkelijke gemeenten. De Wetgever hoede zich, daar aan zich schuldig te maken!

Ik heb dit kerkelijk beginsel en de gronden, daarvoor pleitende, ontwikkeld in mijne beschouwing der vroegere conceptwet *) en reken het dus overbodig zulks hier te herhalen. Het ddar geschrevene geldt ook nu nog. De Synode derNederlandsche Hervormde Kerk, als orgaan der Hervormde Kerk, heeft het mede uitgesproken voor de Regering, en nog onlangs is het door velen en onder anderen ook door den Heer van ni erop krachtig betoogd 2), en, zoover ik zien kan, door zijne bestrijders niet weerlegd. Waartoe dan weder herhaling van gelijke bezwaren ? — Dit staat bij mij op den voorgrond: zoolang men de stelling niet wederlegd heeft, dat de Diakoniën zijn instellingen der Kerk en der kerkelijke gemeenten, en dat de diakoniefondsen eigendommen zijn der kerkelijke gemeenten — en die weerlegging is men schuldig gebleven, waar men zich op een' vroe-

l) Conceptwet, bl. 18 verv.

a) Mr. A. s. van nibrop , Verdediging van de onafhankelijkheid der Diakoniën, 3e Uitg., Amst. 1851.